Besluit houdende benoeming van de algemene tentoonstellingscommissaris en de algemene afdelingscommissaris voor de in de gemeente Almere te houden internationale tentoonstelling Floriade 2022

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 12 en artikel 13 van het Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen van Parijs van 22 november 1928, laatstelijk gewijzigd bij protocol van 30 november 1972;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink wordt tot en met 31 oktober 2022 benoemd tot algemene tentoonstellingscommissaris en algemene afdelingscommissaris van de in 2022 in de gemeente Almere te houden internationale tentoonstelling Floriade 2022.

Artikel 2

  • 1. Als algemene tentoonstellingscommissaris heeft mevrouw A. Jorritsma-Lebbink de taak om Nederland te vertegenwoordigen met betrekking tot de organisatie van de internationale tentoonstelling Floriade 2022.

  • 2. Als algemene afdelingscommissaris is mevrouw A. Jorritsma-Lebbink verantwoordelijk voor de organisatie van de Nederlandse inzending voor de internationale tentoonstelling Floriade 2022.

Artikel 3

Voor een periode van 1 januari 2022 tot en met 31 oktober 2022 wordt aan de algemene tentoonstellingscommissaris en algemene afdelingscommissaris een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor achteraf wordt vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkene.

‘s-Gravenhage, 25 augustus 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven