Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2018, 49467VerkeersbesluitenVerkeersbesluit herinrichting kruising Ouderkerkerlaan-Lindenlaan

Logo Amstelveen

Zaaknummer: Z-2018/041528]

Documentnummer: [D-2018/221490

Burgemeester en wethouders van Amstelveen besluiten de kruising Ouderkerkerlaan-Lindenlaan opnieuw in te richten. Daarbij wordt de voorrangregeling ten gunste van de fietsers en de voetgangers aangepast en wordt er rondom de kruising een aparte van de rijbaan gescheiden fietsvoorziening gerealiseerd. Aan de oost- en zuidkant van de kruising worden voetgangersoversteekplaatsen ingericht en aangewezen. De maatregelen zijn aangeven op de tekeningen P&A-PP-2018-18-A en B.

Dit gebeurt door het (ver)plaatsen en verwijderen van borden B6, D2, G11en L2 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het aanbrengen van haaientanden, zebramarkeringen en fietsstroken met onderbroken strepen op het wegdek.

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Motivering

Het besluit strekt conform artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 tot:

het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1a);

beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1b);

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d).

 

Het besluit wordt als volgt gemotiveerd:

De kruising Ouderkerkerlaan-Lindenlaan kent in de huidige situatie een bijzondere vormgeving met afwijkende voorrangsregels ten opzichte van een ongeregelde kruising. De doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer loopt van de Ouderkerkerlaan oostzijde naar de Lindenlaan en vice versa. Het gedeelte ten westen van deze kruising is voor motorvoertuigen een doodlopende weg. Er geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Dit wordt gemarkeerd door een inritconstructie aan de westkant van de kruising. Voor fietsers is dit deel van de Ouderkerkerlaan wel een doorgaande route. Aan de noordkant van de kruising takt een onverplicht fietspad aan op de kruising. Naast dit fietspad ligt een trottoir. Autoverkeer kan hier niet in noordelijke richting verder rijden. Het fietspad loopt naar de Burgemeester Rijnderslaan en gaat daarna via de fietstunnel onder Rijksweg A9 verder door naar de Meander. Dit is een belangrijke regionale fietsverbinding van en naar het Stadshart van Amstelveen. Daarom is ervoor gekozen om fietsers die de kruising in de zuid-noordrichting en omgekeerd oversteken voorrang te geven op het autoverkeer. Ook de oost-westroute (en vice versa) over de Ouderkerkerlaan is een belangrijke regionale fietsroute.

 

Het is gewenst om de afwijkende voorrangsregeling te verduidelijken en overzichtelijker te maken. Dit kan door de kruising zo in te richten dat fietsers een aparte vrijliggende voorziening rondom de kruising krijgen waar zij voorrang hebben op het autoverkeer en op fietsers die de kruising naderen. De inrichting en regeling zijn voor de fietsers gelijk aan die voor fietsers op een rotonde. De voorrangregeling doet recht aan de status van de beide fietsroutes als doorgaande regionale fietsroute. Het zal naar verwachting bijdragen aan een betere doorstroming van het fietsverkeer. Door de oversteekvoorzieningen voor voetgangers aan de oost- en zuidkant van de kruising in te richten en aan te wijzen als voetgangersoversteekplaats dienen motorvoertuigen op de rijbaan ook voorrang te verlenen aan overstekende voetgangers. Door de aanwezigheid van middengeleiders kunnen voetgangers hier in twee etappes oversteken. Motorvoertuigen passeren deze geleiders aan de rechterkant. De fietsvoorzieningen worden in rood asfalt uitgevoerd. Dit draagt samen met de zebramarkering naar verwachting bij aan een verlaging van de snelheid van de naderende motorvoertuigen en komt daarmee de verkeersveiligheid ten goede. De fietsstroken aan weerszijden van de Lindenlaan ten zuiden van de kruising met de Ouderkerkerlaan worden doorgetrokken tot aan de kruising met de Parmentierlaan en de Erasmuslaan. Deze stroken zijn met onderbroken strepen van de rijbaan gescheiden.

Het besluit is in overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer om advies voorgelegd aan de gemandateerde specialist van het team Verkeersadvisering namens de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland.

Bevoegd gezag

Verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op de wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap (artikel 18, lid 1, onder d, WVW 1994). Het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders is van toepassing. Er is ondermandaat verleend aan de juridisch adviseur verkeer van de gemeente.

 

Het betreffende kruispunt ligt binnen de bebouwde kom en is in beheer bij de gemeente Amstelveen.

Tekeningen

[

Amstelveen, 27 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

namens dezen,

mr. J.C.M. Otten

juridisch adviseur verkeer

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk meldt u uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Het bezwaarschrift richt u aan het College van burgemeester en wethouders, t.a.v. Juridische zaken, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Digitaal bezwaar maken is ook mogelijk. Dit kan via www.amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

 

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Een verzoek dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.