Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 49427Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 augustus 2018, nr. VO/1369085, houdende wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 en 2019

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 155 en 157 van de Wet voortgezet onderwijs BES;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018–2019 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel ‘bevoegd gezag’ komt te luiden:

bevoegd gezag:

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs BES;

2. Het onderdeel ‘school’ komt te luiden:

school:

school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs BES of een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

3. In het onderdeel ‘technisch vmbo’ wordt ‘a. de profielen bouwen, wonen en interieur, mobiliteit en transport of produceren, installeren en energie als bedoeld in de artikelen 10b, derde lid, en 10d, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, als bedoeld in bijlage 1;’ vervangen door ‘a. de profielen bouwen, wonen en interieur, mobiliteit en transport of produceren, installeren en energie als bedoeld in de artikelen 10b, derde lid, en 10d, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 18, derde lid, en 29, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES, als bedoeld in bijlage 1;’.

4. Het onderdeel ‘vmbo’ komt te luiden:

vmbo:

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 21 van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 44 van de Wet voortgezet onderwijs BES.

B

Na artikel 5 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a. Afwijkende bepalingen BES

 • 1. In afwijking van artikel 1 wordt in Caribisch Nederland onder technisch vmbo mede verstaan: het technisch beroepsgericht onderwijs en technische en technologische componenten binnen de Caribbean Vocational Qualification-structuur in het derde en vierde leerjaar.

 • 2. In afwijking van artikel 5 wordt het bedrag per school in Caribisch Nederland voor het kalenderjaar 2018 als volgt vastgesteld:

  • a. voor de Scholengemeenschap Bonaire: $ 121.969,54 (USD);

  • b. voor de Saba Comprehensive School: $ 5.407,27 (USD);

  • c. voor de Gwendoline van Putten School (Sint-Eustatius): $ 35.175,18 (USD).

  De Minister maakt de bedragen voor 2019 bekend in de Staatscourant.

 • 3. In afwijking van artikel 7 geschiedt de betaling voor scholen in Caribisch Nederland voor het kalenderjaar 2018 in oktober 2018.

C

Artikel 8, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De verantwoording van de aanvullende bekostiging geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs onderscheidenlijk de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

D

Aan artikel 9 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Deze regeling berust mede op de artikelen 155 en 157 van de Wet voortgezet onderwijs BES.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

De Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018–2019 (hierna: de regeling) bevat regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging aan het bevoegd gezag van scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) om het technisch vmbo te verbeteren in het Europees Nederland. Met de voorliggende wijziging wordt ook de grondslag gelegd voor het verstrekken van aanvullende bekostiging aan de drie scholen in het Caribisch Nederland.

Voor scholen in Caribisch Nederland is het niet mogelijk om dezelfde methode voor de verdeling van de middelen te gebruiken als voor de scholen in Europees Nederland. Om die reden is voor een afwijkende verdeling gekozen, die recht doet aan de situatie op de eilanden. Voorts zijn in deze wijziging bepalingen opgenomen over het afwijkende Caribbean Vocational Qualification-programma.

Voor Caribisch Nederland wordt de bekostiging vastgesteld op een bedrag per school. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen dat in de bovenbouw van het vmbo techniek volgt en de prijs per techniek leerling die ook gehanteerd wordt voor Europees Nederland. Het bedrag per school is bepaald in dollars (USD).

De wijzigingsregeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd om aan te sluiten bij de looptijd van de regeling die hiermee wordt gewijzigd. Aangezien de regeling begunstigend is voor de betrokken scholen in Caribisch Nederland, zal de terugwerkende kracht geen problemen opleveren voor de betrokkenen.

Administratieve lasten

Aan de regeling zijn alleen bescheiden uitvoeringskosten bij DUO verbonden. Voor scholen zijn er kosten voor de verantwoording: verantwoording in het jaarverslag in de vorm van een prestatieverklaring en een verslag over de activiteiten. Voor de verantwoording van de bekostiging voor materieel en personeel is per vestiging vermoedelijk 2 uur nodig. Er zijn 3 vestigingen in Caribisch Nederland, wat in totaal zorgt voor 6 uur administratieve lasten; tegen een uurtarief van € 45,– maakt dat in totaal € 270,–. Voor de verantwoording van de bekostiging voor planvorming is per vestiging vermoedelijk 1 uur nodig. Voor de 3 vestigingen is dat in totaal 3 uur administratieve lasten; tegen een uurtarief van € 45,– maakt dat in totaal € 135,–. De regeling is daarnaast uitvoerbaar en handhaafbaar.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob