Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 27 augustus 2018, nr. WJZ/1402760, houdende wijziging van de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen in verband met het toekennen van zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen aan de bachelor medisch hulpverlener

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen wordt als volgt gewijzigd:

A

In de kolom met het opschrift ‘Minister met de beleidsverantwoordelijkheid voor de reglementering van het desbetreffende beroep’ wordt ‘Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ vervangen door ‘Medische Zorg’.

B

In de kolom met het opschrift ‘Gereglementeerd beroep’ wordt na het onderdeel ‘arts voor verstandelijk gehandicapten’ een onderdeel ingevoegd, luidende: bachelor medisch hulpverlener.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

1. Algemeen

De bachelor medisch hulpverlener is sinds 1 mei 2017 zelfstandig bevoegd tot het verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg.1 De bachelor medisch hulpverlener is daarmee een gereglementeerd beroep in de zin van artikel 1 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (hierna: Algemene wet).

Op grond van de Algemene wet zijn regels gesteld die de toegang tot en uitoefening van een gereglementeerd beroep in Nederland waarborgen, indien in een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland verworven beroepskwalificaties het recht verlenen aldaar hetzelfde beroep uit te oefenen. Voorliggende regeling legt vast dat de beroepskwalificaties van een in één van voornoemde staten gediplomeerde bachelor medisch hulpverlener, voorafgaand aan de eerste dienstverrichting in Nederland, kunnen worden gecontroleerd. Daarbij gelden de procedurevoorschriften van artikel 28 van de Algemene wet.

Overigens wordt bij regeling van de Minister voor Medische Zorg (MZ) bepaald dat de bachelor medisch hulpverlener – op grond van artikel 33, eerste en tweede lid, van de Algemene wet – voor de aanvraag tot erkenning van beroepskwalificaties gebruik maakt van een door de Minister voor MZ ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Administratieve lasten

Buitenslands gediplomeerde bachelor medisch hulpverleners moeten kennisnemen van de gewijzigde normen. Deze kennisname kost ongeveer vijf minuten per buitenslands gediplomeerde bachelor medisch hulpverlener. De omvang van de groep van buitenslands gediplomeerde bachelor medisch hulpverleners is echter onbekend. De omvang van de gevolgen voor de regeldruk is daarom niet vast te stellen.

Het Adviescollege toetsing regeldruk kan zich vinden in deze analyse van de gevolgen voor de regeldruk.

2. Artikelsgewijs

Artikel I

A

De Wet BIG valt in de portefeuille van de Minister voor MZ.2 De aanduiding van de verantwoordelijke Minister is daarom aangepast.

B

Op grond van artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet kunnen inkomende dienstverrichters voorafgaand aan hun eerste dienstverrichting in Nederland worden gecontroleerd door de Minister voor MZ indien de beroepsuitoefening implicaties heeft voor de volksgezondheid. Het betreffende beroep moet daarvoor zijn opgenomen in een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgestelde lijst. Dit is de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen.

Bij (vrijwel) alle medische gereglementeerde beroepen wordt geacht sprake te zijn van implicaties voor de volksgezondheid die het controleren van de beroepskwalificaties van een dienstverrichter rechtvaardigen: ongekwalificeerde beroepsuitoefening in die beroepen kan namelijk grote risico’s opleveren voor de kwaliteit van de zorgverlening. De bachelor medisch hulpverlener is toegevoegd aan de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen, aangezien de bachelor medisch hulpverlener bevoegd is geworden tot het verrichten van voorbehouden handelingen (zoals injecteren en defibrilleren).

Artikel II

Het beleid inzake de vaste verandermomenten schrijft voor dat een ministeriële regeling in beginsel in werking treedt met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. In dit geval wordt van dit uitgangspunt afgeweken. Bij regeling van de Minister voor MZ wordt vastgelegd dat de bachelor medisch hulpverlener voor de aanvraag tot erkenning van beroepskwalificaties gebruik maakt van een ter beschikking gesteld aanvraagformulier. Deze regeling zal omstreeks 1 september 2018 in werking treden. Het is wenselijk dat de inwerkingtreding van deze regeling daarbij aansluit.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Stb. 2017, 162.

X Noot
2

Kamerstukken II 2017/18, 34 775 XVI, nr. 16.

Naar boven