Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2018, 48269Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 augustus 2018, nr. 2018-0000665190, inzake de toepassing van de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof op ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Regeling toepassing uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZK)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 49tt, tiende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die in aanmerking komt voor een stimuleringspremie als bedoeld in artikel 49tt van het Algemeen Rijksambtenarenreglement kan deze overeenkomstig het bepaalde in de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof geheel of gedeeltelijk inruilen voor een periode van buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 34 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement uitsluitend in het persoonlijk belang direct voorafgaand aan de ingangsdatum van zijn ontslag op eigen verzoek, bedoeld in artikel 94, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toepassing uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZK.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

In artikel 49tt van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (Arar) is bepaald dat aan van-werk-naar-werk (VWNW) kandidaten op hun verzoek bij ontslag een stimuleringspremie wordt toegekend. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op grond van artikel 49tt, negende lid, in de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof (voor de hele sector Rijk) regels gesteld over inzetten van de stimuleringspremie ten behoeve van buitengewoon verlof. Op grond van artikel 49tt, tiende lid, moeten de afzonderlijke Ministers voor de ambtenaren van hun eigen ministerie bij regeling bepalen of de mogelijkheid wordt geboden voor deze uitruil van de stimuleringspremie.

De onderhavige regeling strekt er toe de uitruil van de stimuleringspremie voor buitengewoon verlof mogelijk te maken voor de ambtenaren die werkzaam zijn bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Departementaal Georganiseerd Overleg bij dit ministerie heeft hiermee ingestemd.

De onderhavige regeling heeft enkel gevolgen voor de overheid en ambtenaren en heeft derhalve geen effecten voor de regeldruk.

Deze regeling werkt terug tot en met 1 januari 2018. Dit is de datum waarop artikel 49tt, negende en tiende lid, Arar, en de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof in werking zijn getreden. Tegen de terugwerkende kracht bestaat geen bezwaar, omdat de regeling een begunstigend karakter heeft.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren