Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oud-BeijerlandStaatscourant 2018, 48193Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Kloosring 2’ en ontwerpbesluit hogere waarden met bijbehorende stukken ter inzage

Logo Oud-Beijerland

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en artikel 101c Wet geluidhinder, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kloosring 2 (NL.IMRO.0584.BPWONEN2018044-ON99) en het ontwerpbesluit hogere waarden met bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd.

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan bevat de mogelijkheid voor de bouw van maximaal twee woningen op het achterterrein van de bestaande woning, Kloosring 2 in Oud-Beijerland. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch kader voor de beoogde ontwikkeling.

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen op het achterterrein van de bestaande woning Kloosring 2 in de wijk Poortwijk. Het perceel is grofweg gelegen tussen de Beneden Oostdijk en de Kloosring. Ten westen  van de ontwikkeling ligt een caravanbedrijf. Aan de oostzijde ligt een waterloop met daarachter diverse rijwoningen. De woningen worden ontsloten via de De Vriesstraat.

Ontwerpbesluit hogere waarden bestemmingsplan Kloosring 2

Uit het akoestisch onderzoek, dat is uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan, is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder met 1 dB wordt overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het verkeer op de Beneden Oostdijk. Het college heeft het voornemen om hiervoor een hogere waarde vast te stellen.

Ter inzage

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c Wet Geluidhinder liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden  met alle bijbehorende stukken met ingang van zaterdag 25 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag (behalve dinsdag) van 8.30 tot 17.00 uur en dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur. Op vrijdag sluit het gemeentehuis om 13.00 uur.

De stukken zijn ook te raadplegen via www.oud-beijerland.nl en voor wat betreft het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Informatieavond – inloopavond 3 september

Tijdens een informatie-/inloopavond in het gemeentehuis op maandagavond 3 september 2018 is er tussen 18.30 en 20.00 uur gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerpbestemmingsplan (en bijbehorende stukken).  

Indiening zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij voorkeur schriftelijk, maar eventueel ook mondeling op afspraak, een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Oud-Beijerland onder vermelding van ‘zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Kloosring 2’. Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Marc Dorrepaal van afdeling Ontwikkeling,  telefoonnummer 088 – 647 15 28 (ma, wo, do-ochtend).

 

Oud-Beijerland 24 augustus 2018