Rectificatie Bestemmingsplan Stormpolderdijk vastgesteld, gemeente Krimpen aan den IJssel

Logo Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend, dat de gemeenteraad op 23 november 2017 het bestemmingsplan Stormpolderdijk (voormalig EMK terrein) gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf 25 januari 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook in te zien op: www.ruimtelijkeplannen.nl. De exacte inhoud van de wijzigingen kan gedurende de terinzagelegging van het vastgestelde plan bij de balie van het publiekscentrum worden ingezien via het raadsbesluit, tevens te raadplegen via de link: https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl . Het raadsvoorstel en besluit is terug te vinden in de kalender bij de vergadering van 23 november 2017.

 

Toelichting

Stormpolderdijk, beter bekend als het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel, is het braakliggende terrein van circa 5,5 hectare, dat is gelegen aan de noordoostzijde van het bedrijventerrein Stormpolder. Het terrein kent volgens het vigerende bestemmingsplan Stormpolder (1 juni 2013) al de bestemming ‘bedrijven’. Echter, in het licht van de toekomstige sanering van het terrein door de Rijkoverheid (huidige eigenaar) én het voornemen tot uitgifte van bedrijfskavels, is het noodzakelijk het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. De aanpassingen worden opgenomen in het nieuwe vast te stellen bestemmingsplan ‘Stormpolderdijk’. De voorgestelde bestemmingsplanwijzigingen hebben betrekking op de bestemmingen ‘water’ (het dijklichaam) en ‘infrastructuur’ (de weg). Een nieuwe ordening van deze bestemmingen maakt dat bedrijven zich in de toekomst op een goede en flexibele wijze op het terrein kunnen vestigen.

 

Beroep instellen

Degene die tijdig een zienswijze heeft kenbaar gemaakt bij de raad, alsmede een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zijn zienswijze bij de raad kenbaar te maken, kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voor zover de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, kan een belanghebbende gedurende de termijn van ter inzage legging tegen deze wijzigingen schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

  • uw naam en adres;

  • een dagtekening;

  • een omschrijving van het bestreden besluit;

  • de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering).

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

 

Het is voor een burger ook mogelijk om beroep aan te tekenen via het digitaal loket. Te bereiken via de (hyper)link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Om daarvan gebruik te kunnen maken, dient u de beschikking te hebben over een Digid-code.

 

Het indienen van een beroepschrift schorst het in werking treden van het bestemmingsplan niet. Daartoe kan eveneens gedurende de termijn van terinzagelegging een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naar boven