Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 48025Interne regelingen

Wijziging VROB, VBD en de RUD

16 augustus 2018

nr. BS/2018018372

de Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • de artikelen 2, 58, 59, 60c, 108, 109, 110, 111, 117, 134, 143 en 144 Algemeen militair ambtenaren reglement;

  • de artikelen 71, 75 en 76 Burgerlijk ambtenaren reglement defensie;

  • de artikelen 52, eerste lid, onderdeel d, 60 en 61 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

  • artikel 16, eerste lid onder c, van het Inkomstenbesluit militairen.

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB) wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5, vierde lid, niveau b, 1200-2000 punten wordt het bedrag ‘€ 94,093’ vervangen door: € 94,03.

ARTIKEL II

Het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5 wordt het zinsdeel ‘artikel 12 van de Regeling Huisvesting en voeding militairen’ vervangen door: artikel 9, eerste lid van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 6, eerste lid wordt het zinsdeel ‘artikel 10, tweede lid, onder a van de Regeling huisvesting en voeding militairen’ vervangen door: artikel 9, tweede lid van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018

2. In artikel 6, onder b, ten eerste wordt het zinsdeel ‘artikel 10, tweede lid, onder a van de Regeling huisvesting en voeding militairen’ vervangen door: artikel 9, tweede lid van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018

C

In artikel 13, eerste lid, onder d, ten derde, onderdeel b wordt het zinsdeel ‘artikel 8, derde lid, onderdeel b van de Regeling huisvesting en voeding militairen’ vervangen door: artikel 7, derde lid, onderdeel b van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018

ARTIKEL III

De Regeling uitrusting defensie wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Bij afdeling Infozaken wordt ‘SR MOW IINFOZKN’ vervangen door: SR MDW INFOZKN

2. Bij afdeling Infozaken wordt ‘MOW INFOVZN’ vervangen door: MDW INFOVZN

3. Bij Afdeling CIE wordt ‘SR MOW INFO RECH CIE’ vervangen door: SR MDW INFO RECH CIE

ARTIKEL IV

Deze ministeriele regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

De regelingen opgenomen in dit besluit worden aangepast naar aanleiding van een geconstateerde fout in een bedrag van de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB) en een drietal typefouten in functiebenamingen in de bijlage 1 van de Regeling uitrusting Defensie. Als gevolg van gewijzigde regelgeving Regeling huisvesting en voeding militairen 2018, wordt er in het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel nog verwezen naar artikelen van de Regeling huisvesting en voeding militairen.

De Staatssecretaris van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht