Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2018, 47964Verkeersbesluitenwoonwijk De Dijkjes

Logo Elburg

 

 

Verkeersbesluit woonwijk De Dijkjes te Elburg

Inleiding

Dit jaar zullen de werkzaamheden gaan starten voor woonwijk De Dijkjes. Om voor dit gehele gebied de veiligheid van de weggebruikers te kunnen verzekeren (artikel 2, lid 1a) en de weggebruikers en passagiers te beschermen (artikel 2, lid 1b) willen wij een maximum snelheid van 30 km/uur instellen. Daarnaast willen wij de fietspaden als zodanig aanwijzen en de voorrang regelen daar waar de fietspaden uitkomen op ook door gemotoriseerd verkeer gebruikte wegen.

De genoemde wegen liggen binnen de bebouwde kom van Elburg, zijn eigendom van en in beheer bij de gemeente Elburg en op grond van artikel 18, lid 1d is zij bevoegd tot het nemen van dit verkeersbesluit.

Advies en inspraak

Het ontwerpbesluit is in het kader van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer voorgelegd aan de politie. De gemandateerde verkeersadviseur T.J.M. Scheffer, van de politie Oost Nederland, Noord en Oost Gelderland Noord West Veluwe en Apeldoorn heeft op 8 mei 2018 positief geadviseerd.

Het ontwerpbesluit heeft van 6 juni t/m 17 juli 2018 voor een ieder ter inzage gelegen. In dezelfde periode zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hierover zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Besluit

Op grond van het voorgaande besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg:

1a. een 30-km/uur zone in te stellen voor woonwijk De Dijkjes;

1b. dit kenbaar te maken door het plaatsen van borden A1 zone en A2 zone (begin en einde 30-km zone) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegrond;

2a. de fiets- en voetpaden zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegrond als zodanig aanwijzen;

2b. dit kenbaar te maken door het plaatsen van de borden G11 (verplicht fietspad), G12 (einde verplicht fietspad) en G7 (begin voetpad) van bijlage 1 van het RVV 1990;

3a. de fietsers op locaties waar fietspaden uitkomen op ook door gemotoriseerd verkeer gebruikte wegen voorrang te verlenen (zie bijgaande plattegrond);

3b. dit kenbaar te maken door het plaatsen van de borden B4 (voorrangskruispunt zijweg links), B5 (voorrangskruispunt zijweg rechts) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV).

Dit besluit is genomen in overeenstemming met artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, met artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 april 2008 en het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2018.

Elburg, 20 augustus 2018

Namens het college van burgemeester en wethouders

J.J. Ruster

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

 

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

In dit beroepschrift moet vermeld staan:

uw naam en adres, de datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat, de reden waarom u in beroep gaat en uw handtekening.

Door het indienen van het beroepschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.