Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenStaatscourant 2018, 47867OverigKennisgeving voornemen voorbereiden bestemmingsplan, “Heiliglandsestraat 19 Groessen”

Logo Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden voor het perceel Heiliglandsestraat 19 te Groessen. Dit bestemmingsplan voorziet in het vervangen van de bestaande vrijstaande woning en opstallen door nieuwbouw van een vrijstaande woning elders op het perceel.

 

Op dit moment kunt u nog niet reageren; er liggen nog geen stukken ter inzage, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en er wordt onafhankelijke instanties nog geen advies gevraagd. Zodra een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, is het mogelijk om te reageren op het plan. De kennisgeving van deze terinzagelegging wordt in de Staatscourant, de Duiven Post en via elektronische weg gepubliceerd.