Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4786

Gepubliceerd op 26 januari 2018 09:26
Inhoudsopgave

De aanleg van een verbindingsweg tussen de Daan Hoeksemastraat en de Dick Bosstraat in de Stripheldenbuurt te Almere Buiten

Logo Almere

Verkeersbesluit

Gemeente Almere

De aanleg van een verbindingsweg (busbaan overgang) tussen de Daan Hoeksemastraat en de Dick Bosstraat in de Stripheldenbuurt te Almere Buiten

Steller: H. Bakkum

Afdeling: Advies- en Ingenieursbureau

Nummer: AIB/2018/5576326 Datum: 8 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Almere,

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende:

Tussen het gebied Stripheldenbuurt-noord en het gebied Stripheldenbuurt-noord-west is slechts 1 weg beschikbaar om met een auto de busbaan over te steken.

Besluitverplichting:

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover dit betreft het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap.

Uit het oogpunt van:

de belangen genoemd in artikel 2, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994.

Is het gewenst om:

Een verbindingsweg aan te leggen tussen de Daan Hoeksemastraat en de Dick Bosstraat.

Motivering:

Betere verkeerscirculatie in dit deel van de Stripheldenbuurt, met name rond de school.

Vergroten van de sociale veiligheid.

Vergroten van de bereikbaarheid van de Daan Hoeksemastraat en de Dick Bosstraat.

Gemeente Almere ziet daarom geen bezwaar in dit verzoek en is daarom ook bereid daaraan gehoor te geven.

Gehoord

1.

De te nemen maatregel staat in het inrichtingsplan Almere Buiten Stripheldenbuurt 3T1 en 3T2 23-04-2012 van de gemeente Almere.

2.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg geweest met de Politie Midden Nederland.

3.

Het bestemmingsplan Stripheldenbuurt 2006 laat de verbindingsweg toe.

Financiën

De maatregel wordt gefinancierd uit het grondexploitatie budget van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Almere.

Communicatie en bekendmaking

Van het besluit wordt een openbare bekendmaking geplaatst in de Staatscourant.

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouder tot de aanleg van een verbindingsweg tussen de Daan Hoeksemastraat en de Dick Bosstraat in de Stripheldenbuurt te Almere Buiten, inclusief het plaatsen van de bijbehorende bebording B03 en B06 (conform Bijlage 1 van RVV 1990) en verkeerstekens, conform situatietekening.

Almere,

burgemeester en wethouders,

namens hen,

de afdelingsmanager Advies- en Ingenieursbureau

J.Lubbers

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen zes weken na bekendmaking in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, postbus 200, 1300 AE Almere.

In het bezwaarschrift moet het volgende vermeld worden:

  • Naam en adres van de indiener;

  • Datum;

  • Omschrijving van het verkeersbesluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • Reden(en) waarom de indiener van het bezwaar het niet met het besluit eens is;

  • Handtekening van de indiener

Het is ook mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-formulier op de website van de gemeente. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist.

Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke voorziening vragen bij de voorzieningenrechter:

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen

Postbus 16005

3500 DA Utrecht

BIJLAGE: Situatietekening

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl