Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure Van Leeuwenhoekweg 33 Dordrecht

Logo Dordrecht

Kennisgeving beschikking

Z-16-313343

verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Activiteit:

  • Bouw

  • wav

  • Handelen in strijd met regels RO

voor: het bouwen van een windturbine

Locatie: Van Leeuwenhoekweg 33 Dordrecht

Datum besluit: 16 augustus 2018

Inzage

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf maandag 27 augustus 2018 tot en met maandag 8 oktober 2018ter inzage en kunnen worden ingezien: - in het stadskantoor, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, maandag, woensdagen vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en dinsdag en donderdag van 14.00 - 19.30 uur.

Beroep

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.

Naar boven