Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 47641Interne regelingen

Wijziging VBD (prijsbijstelling april 2018)

5 april 2018

Nr. BS2018007292

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • Het Algemeen militair ambtenarenreglement;

  • Het Inkomstenbesluit militairen;

  • Het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 5 en 6, behorende bij het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabellen 5 en 6, opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van datum van ondertekening en werkt terug tot 1 april 2018.

De Staatssecretaris van Defensie, Voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE I:

1.1.1.1 Tabel 5 Verhoging toelage-buitenland (indien het kind verblijft in het gebied van plaatsing) (ad art. 9, 2e lid VBD)

Bedragen met ingang van 1 april 2018

Gebied

Basisbedrag per maand

Grondslag voor de duurtecorrectie per maand

Binnen Europa

€ 78,61

88,79

Buiten Europa

€ 168,57

1.1.1.2 Tabel 6 Verhoging toelage-buitenland (indien het kind niet verblijft in het gebied van plaatsing) (ad art. 9, 3e lid VBD)

Bedragen met ingang van 1 april 2018

Bedrag per maand indien het kind jonger is dan 18 jaar en het niet samenwonen van het kind met de gezinsleden van de militair uitsluitend het gevolg is van het verblijf van die gezinsleden buiten Nederland

Bedrag per maand in overige gevallen

€ 338,18

€  270,29

TOELICHTING

Algemeen

De regelingen opgenomen in dit besluit worden aangepast naar aanleiding van gewijzigde consumentenprijzen.

De Staatssecretaris van Defensie, Voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht