Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2018, 47017Ruimtelijke plannenHollands Kroon - Week 33 - Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een supermarkt (Lidl op nr. 29), Terpstraat 29 te Wieringerwerf

Logo Hollands Kroon

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders.

Grondslag: artikel 3.31 Wro, artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Onderwerp: coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning bouwen

Plangebied: Terpstraat 29 , 1771 AC Wieringerwerf

Doel plan: nieuwbouw van een supermarkt (Lidl op nr. 29)

Zaaknummer: Z-197839

IMRO identificatienummer: NL.IMRO.1911.BPWWerfhz0003-on01

 

 

Co ö rdinatieregeling

Het college van Hollands Kroon heeft op 31 juli 2018 besloten om voor de nieuwbouw van een supermarkt op het adres Terpstraat 29 in Wieringerwerf, de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) toe te passen. Bij toepassen van deze regeling worden procedures in verband met het realiseren van het project, gestroomlijnd en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook staat er na de definitieve besluitvorming één beroepsmogelijkheid open tegen de besluiten, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Met toepassing van de coördinatieregeling leggen burgemeester en wethouders van Hollands Kroon de ontwerpbesluiten voor vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan “Verplaatsing Lidl Wieringerwerf” en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. De omgevingsvergunning ziet op de activiteit Bouwen.

 

Omschrijving on t wikkeling/plangebied

Het plangebied betreft het perceel Terpstraat 29 in Wieringerwerf. Dit betreft de locatie van het voormalige garagebedrijf Cremers, met een aantal voormalige huurwoningen op de hoek Meeuwstraat/Terpstraat.

 

Voor de uitbreiding is een (postzegel)bestemmingsplan opgesteld dat voorziet in de vestiging van een supermarkt, met bijbehorende voorzieningen en het wegbestemmen van de mogelijkheid om op de huidige locatie een supermarkt te exploiteren, nadat de nieuwe locatie in gebruik is genomen. De omgevingsvergunning ziet op feitelijke uitvoering van hetgeen het bestemmingsplan mogelijk maakt. 

 

Procedure

Alle relevante stukken en ontwerpbesluiten worden gelijktijdig voor zes weken ter inzage gelegd. Er kunnen door iedereen zienswijzen worden ingediend. Na afloop van die periode en behandeling van eventuele zienswijzen zal definitief worden besloten op het initiatief en staat er nog één beroepsmogelijkheid open tegen de besluiten, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In principe staat het beroep dan alleen nog open voor diegenen, die ook tijdig een zienswijze hebben ingediend.

 

Ter inzage

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning met ingang van 17 augustus 2018 gedurende zes weken inzien. Dit kan op afspraak gedurende bovengenoemde termijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, Molenvaart 67 in Anna Paulowna. Voor het maken van een afspraak met een medewerker van het team RO kunt u contact opnemen met 088-321 5000.

 

Het ontwerp bestemmingsplan “verplaatsing Lidl Wieringerwerf” en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn tevens als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

• Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ onder: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1911.BPWWerfhz0003-on01

• De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.BPWWerfhz0003-on01

 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze mondeling of schriftelijk indienen. Belanghebbenden mogen van deze mogelijkheid gebruik maken.

 

Schriftelijk

Stuur uw zienswijzen naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief als onderwerp “Bestemmingsplan verplaatsing Lidl Wieringerwerf”.

 

Mondeling

Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u een afspraak maken met het team RO via telefoonnummer 088 321 5000. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.