Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2018, 46975Convenanten

Bestuursovereenkomst LNV – Eindhoven behorend bij de Regio Deal Brainport Eindhoven

Partijen

Rijksoverheid

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Carola Schouten, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: LNV;

Regionale overheid

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Eindhoven, handelend als bestuursorgaan, namens deze wethouder economie, de heer S.P.M.F. Steenbakkers, hierna te noemen: Eindhoven.

Overwegingen

 • Het Rijk heeft met de Stichting Brainport en Brainport Development N.V. ten behoeve van de regio Brainport Eindhoven (hierna: Brainport) een Regio Deal Brainport Eindhoven gesloten.

 • Uit de Regio Deal Brainport Eindhoven volgt dat LNV bereid is een bijdrage uit de Regio Envelop beschikbaar te stellen als impuls voor het realiseren van de ambities van Brainport.

 • De bijdrage van maximaal € 130 miljoen wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een aantal decentralisatie-uitkeringen via het Gemeentefonds aan Eindhoven in de hoedanigheid van centrumgemeente in Brainport.

 • De nadere (rand)voorwaarden en afspraken over de inzet van de middelen uit de Regio Envelop die als decentralisatie-uitkeringen aan Eindhoven beschikbaar worden gesteld, zijn opgenomen in deze bestuursovereenkomst LNV-Eindhoven en behoort bij de Regio Deal Brainport Eindhoven.

 • Afspraken over de monitoring en voortgangsrapportage zijn opgenomen in de Regio Deal Brainport Eindhoven.

Artikel 1 – Doel van de bestuursovereenkomst

Het doel van deze bestuursovereenkomst is om nadere afspraken tussen Partijen vast te leggen over:

 • het beschikbaar stellen door LNV van de gereserveerde middelen van de Regio Envelop ten behoeve van de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven;

 • de wijze en de procedure waarop de gereserveerde middelen van de Regio Envelop beschikbaar worden gesteld aan Eindhoven;

 • de wijze waarop Eindhoven voornemens is de aan haar beschikbare middelen over te dragen ten behoeve van de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven.

Artikel 2 – Uitgangspunten beschikbaar stellen middelen Regio Envelop aan Eindhoven door LNV

 • 1. De Rijksbijdrage uit de Regio Envelop voor de Regio Deal Brainport Eindhoven bedraagt maximaal € 130 miljoen en wordt via het Gemeentefonds in de vorm van een aantal decentralisatie-uitkeringen (tranches) aan Eindhoven beschikbaar gesteld in de periode 2018–2021.

 • 2. De verwachting is dat het in het eerste lid genoemde maximumbedrag voor de Regio Deal Brainport Eindhoven beschikbaar zal komen volgens de onderstaande tranchering (bedragen in miljoenen):

  2018

  2019

  2020

  2021

  40

  29

  33

  28

 • 3. Op basis van voortschrijdend inzicht kan de tranchering gedurende de looptijd van de Regio Deal Brainport Eindhoven in gezamenlijk overleg tussen Partijen worden aangepast met dien verstande dat de looptijd en het maximumbedrag niet worden overschreden. Hierbij geldt verder dat een eventuele aanpassing binnen de mogelijkheden van de Regio Envelop in zijn geheel moet passen.

 • 4. Een noodzakelijke randvoorwaarde voor de Rijksbijdrage uit de Regio Envelop voor de Regio Deal Brainport Eindhoven is cofinanciering van € 240 miljoen vanuit Brainport. Indien deze regionale bijdrage niet geheel wordt gerealiseerd, wordt het in het eerste lid genoemde maximumbedrag naar rato verminderd. Deze vermindering is aanleiding voor LNV om de tranchering in het tweede lid aan te passen.

 • 5. Onderdeel van de Rijksbijdrage is een bedrag van € 0 miljoen voor de door derden in rekening gebrachte BTW bij Eindhoven, overige regiogemeenten in Brainport en de provincie Noord-Brabant in het kader van het overdragen van de middelen uit de Regio Envelop ten behoeve van de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven. Deze BTW kan door Eindhoven, overige regiogemeenten in Brainport en de provincie Noord-Brabant volgens de daarvoor geldende procedure apart worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds.

 • 6. De Rijksbijdrage, verminderd met het in lid 5 genoemde BTW-bedrag, wordt aan Eindhoven uitgekeerd volgens de in het tweede lid genoemde tranchering tot het in het eerste lid genoemde maximumbedrag.

 • 7. De in het tweede lid genoemde tranches worden, conform de bevoorschottingssystematiek van het Gemeentefonds, als onderdeel van de totale bevoorschotting van het Gemeentefonds aan de gemeente Eindhoven betaalbaar gesteld.

 • 8. Het niet, niet tijdig of niet volledig opleveren van de voortgangsrapportage, zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Regio Deal Brainport Eindhoven kan leiden tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de beschikbaarstelling van een volgende tranche middelen uit de Regio Envelop.

 • 9. Het ontbreken van overeenstemming tussen Partijen over de voortgang in de voorgaande periode ten opzichte van het verwachte tempo van de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven zoals in die deal is overeengekomen, kan leiden tot geheel of gedeeltelijke opschorting van de beschikbaarstelling van een volgende tranche.

 • 10. Mogelijke (bijstellings)momenten van beschikbaarstelling van een tranche zijn bij de meicirculaire, septembercirculaire of decembercirculaire van het Gemeentefonds.

 • 11. LNV zal, gelet op de Financiële-verhoudingswet, bij niet-nakoming van de afspraken in de Regio Deal Brainport Eindhoven door Brainport, noch verhalen op gemeente Eindhoven, noch gemeente Eindhoven aansprakelijk stellen.

Artikel 3 – Uitgangspunten inzet Regio Envelop middelen door Eindhoven ten behoeve van de Regio Deal Brainport Eindhoven

 • 1. Eindhoven spant zich in om binnen de relevante Europese en nationale wettelijke kaders (zoals de mededingingsregels) op een vernieuwende wijze de in artikel 2, eerste lid, bedoelde Rijksbijdrage vorm te geven en in te richten, zodat dit optimaal aansluit bij de wijze waarop in Brainport in triple-helixverband samen wordt gewerkt. Zij doet dit in samenwerking met het Rijk, Stichting Brainport en Brainport Development N.V.

 • 2. Eindhoven gaat bij zijn inspanningen bedoeld in het eerste lid, uit van de afspraken die door het Rijk, de Stichting Brainport en Brainport Development N.V. zijn gemaakt in de Regio Deal Brainport Eindhoven in het bijzonder de uitgangspunten opgenomen in artikel 4, zevende lid, van die Regio Deal.

 • 3. Eindhoven stemt de wijze, voorwaarden en vereisten waaronder zij de in artikel 2, eerste lid, bedoelde Rijksbijdrage beschikbaar stelt van tevoren af met de Stichting Brainport, Brainport Development N.V., de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en LNV.

 • 4. Partijen onderschrijven dat Stichting Brainport:

  • a. in het kader van de Regio Deal Brainport Eindhoven en de Brainport Nationale Actieagenda een integrale afweging van belangen binnen Brainport waarborgt;

  • b. de programmatische samenhang met de Brainport Nationale Actieagenda verzekert;

  • c. zorgt voor de verbinding met alle relevante overheden in Brainport via haar bestuursleden van overheidszijde van de gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best, en de Metropoolregio Eindhoven.

  • d. bij de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven zorgt draagt voor de focus op de ambitie, het doel en de beoogde resultaten zoals beschreven in de Regio Deal Brainport Eindhoven.

Artikel 4 – Beleidsmatige verantwoording inzet middelen Regio Envelop

 • 1. Uit de Regio Deal Brainport Eindhoven volgt dat Stichting Brainport gegevens en documenten aan LNV overlegt op basis waarvan de in artikel 2, eerste lid, bedoelde Rijksbijdrage wordt ingezet. LNV kan dit gebruiken ten behoeve van het maken van een jaarlijks bestedingsplan in het kader van de Regio Envelop.

 • 2. Partijen treden met elkaar in overleg naar aanleiding van de verstrekte gegevens en documenten. Zij sluiten aan bij de bestaande overlegstructuren in Brainport, in het bijzonder de artikel 5 van de Regio Deal Brainport Eindhoven bedoelde stuurgroep Rijk-Regio, en betrekken de andere regionale samenwerkingspartners behorend bij de Regio Deal Brainport Eindhoven.

 • 3. Vanaf 2019 treden Partijen in elk geval voorafgaand aan het opstellen van de jaarlijkse bestedingsplannen in het kader van de Regio Envelop op vaste momenten met elkaar in overleg. Dit reguliere overleg wordt gelet op de afspraken in de Regio Deal Brainport Eindhoven voorbereid en ondersteund door het programmateam Regio Portefeuille LNV en Stichting Brainport aan de hand van de jaarlijkse voortgangsrapportage bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Regio Deal Brainport Eindhoven.

 • 4. Uitgangspunt is dat er vanaf 2019 één keer per jaar een aanvullend bestedingsplan wordt opgesteld door LNV. Indien noodzakelijk kan in overleg tussen Partijen voor een tweede aanvullend bestedingsplan Aanvullende Post worden geopteerd in het lopende jaar voor zover een dergelijke aanvulling past binnen de financiële ruimte van de Regio Envelop voor het betreffende boekjaar.

 • 5. In de bestedingsplannen dient rekening te worden gehouden met het feit dat het toekennen van middelen vanuit de Regio Envelop voor initiatieven en projecten uiterlijk op 31 december 2021 moet plaatsvinden.

Slotbepalingen

Artikel 5 – Samenhang Regio Deal Brainport Eindhoven

Deze bestuursovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met de Regio Deal Brainport Eindhoven.

Artikel 6 – Uitvoering in overeenstemming met Unierecht

De afspraken van deze bestuursovereenkomst worden in overeenstemming met het recht van de Europese Unie uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technische normen en voorschriften.

Artikel 7 – Wijzigingen

 • 1. Elke Partij kan schriftelijk verzoeken deze bestuursovereenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de instemming van beide Partijen.

 • 2. Partijen treden in overleg binnen vier weken nadat de andere Partij het verzoek heeft kenbaar gemaakt.

 • 3. Indien Partijen instemmen met de voorgestelde wijziging worden de wijziging en de verklaringen tot instemming als bijlage aan deze bestuursovereenkomst gehecht.

Artikel 8 – Nakoming

Deze bestuursovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar.

Artikel 9 – Citeertitel

Deze bestuursovereenkomst kan worden aangehaald als Bestuursovereenkomst LNV-Eindhoven behorend bij de Regio Deal Brainport Eindhoven.

Artikel 10 – Inwerkingtreding

Deze bestuursovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag na goedkeuring van deze bestuursovereenkomst door de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven en eindigt op 31 december 2025.

Partijen treden op uiterlijk 1 juli 2025 met elkaar in overleg over een eventuele verlenging van deze bestuursovereenkomst.

Artikel 11 – Openbaarmaking

Deze bestuursovereenkomst zal net als de Regio Deals openbaar worden gemaakt, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Regio Deals.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, te Den Haag, 6 juli 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Eindhoven, handelend als bestuursorgaan, namens deze wethouder Economie, S.P.M.F. Steenbakkers