Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2018, 46791OverigOntwerp paraplubestemmingsplan omzetten woningen

Logo Tiel

Er is een ontwerp bestemmingsplan ‘Omzetten woningen’ opgesteld. Het plangebied betreft de bebouwde kom van de gemeente Tiel. De begrenzing is derhalve afgestemd op de grenzen van de bestemmingsplannen die binnen de bebouwde kom zijn opgesteld. Het paraplubestemmingsplan bevat een planologische regeling waarin de ontwikkeling van ongecontroleerde verkamering van panden een halt wordt toegeroepen en beoogd zodoende de hiermee eventueel samenhangende overlast te verminderen.

 

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 16 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00039-on01

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

 

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met de Griffie gemeente Tiel, mevrouw Pullen, telefoon: (0344) 637 373.

 

Tiel, 15 augustus 2018

 

Gemeente Tiel