Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenStaatscourant 2018, 46285VergunningenSchagen- Week 33- Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit, Burgerweg 81 te Burgerbrug

Logo Schagen

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders van gemeente Schagen (gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord).

Grondslag: artikel 7.17, vierde lid, van de Wet milieubeheer Onderwerp: Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Plangebied: Burgerweg 81 in Burgerbrug

Doel plan: Op 10 juli 2018 is door HDD advies de ‘M.E.R. Beoordelingsnotitie Burgerweg 81 te Burgerbrug’ (van 10 juli 2018) ingediend. In deze aanmeldingsnotitie worden de effecten beschreven van het veranderen van een melkveehouderij aan de Burgerweg 81 in Burgerbrug.

Op 2 augustus 2018 is besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden uitgevoerd, omdat er geen bijzondere omstandigheden aan de orde zijn waardoor de voorgenomen activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zou kunnen veroorzaken. Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 16 augustus 2018 tot en met 26 september 2018 ter inzage op het gemeentehuis van Schagen, Laan 19 in Schagen, tijdens de openingstijden en daarbuiten na telefonische afspraak.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die open staan in het kader van de procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht –omgevingsvergunning voor de activiteit milieu- ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.