Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2018, 45964Onteigeningen

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Dalfsen en Ommen voor de uitvoering van de inpassingsplannen N340/N48 Zwolle-Ommen en N340/N48 Zwolle-Ommen, herziening 2017 van de provincie Overijssel

KENNISGEVING

Onteigeningsplan N340 vanaf de Engellandweg tot en met de aansluiting N48/N36 (Arriërveld)

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelt mee dat, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de provincie Overijssel onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van de inpassingsplannen N340/N48 Zwolle-Ommen en N340/N48 Zwolle-Ommen, herziening 2017.

De provinciale weg N340/N48 is de primaire ontsluiting van Noord-Overijssel en ontsluit in belangrijke mate de kernen Ommen, Dalfsen en Oudleusen. Door de toenemende verkeersdruk heeft de provincie Overijssel besloten deze weg op te waarderen. De huidige inrichting en vormgeving van de N340/N48 is niet duurzaam veilig en kan een verdere verkeersgroei zonder aanpassingen niet verantwoord opvangen. Zonder maatregelen komt de bereikbaarheid van de kernen en economische centra Hardenberg en Zwolle onder druk te staan. De opwaardering van de N340/N48 is noodzakelijk vanwege de toenemende verkeersdrukte en is van belang vanwege de verkeersveiligheid, de verbetering van doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid in de omgeving van deze weg. De opwaardering van de N340/N48 wordt gefaseerd uitgevoerd. Het voorliggende onteigeningsplan heeft betrekking op het tracégedeelte vanaf de Engellandweg tot en met de aansluiting N48/N36 (Arriërveld).

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken is de bestemming Verkeer en zijn de dubbelbestemmingen Leiding – Water, Waarde – Archeologie en Leiding – Hoogspanningsverbinding toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Dalfsen, Raadhuisstraat 1 te Dalfsen (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • gemeente Ommen, Chevalleraustraat 2 te Ommen (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 23 augustus 2018 tot en met 3 oktober 2018.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, onder vermelding van dossiernr. 2018-12. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw C. Visser, tel. 06-15948274, b.g.g. 06-12097585.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 17 oktober 2018 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Ommen, Chevalleraustraat 2 te Ommen. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.