Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2018, 45892Verkeersbesluiten



Gemeente Leiden, verkeersbesluit herinrichting gedeelte Van Ravelingenstraat tot fietsstraat

Logo Leiden

Situatietekening: 1587367-01, 1587367-02 en 1587367-03 – VKB Van Ravelingenstraat

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

 

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit,

 

Overwegende dat:

 • de gemeenteraad van Leiden in december 2012 het “Uitvoeringsprogramma Bereikbaar Leiden” heeft vastgesteld;

 • een onderdeel van de integrale bereikbaarheidsaanpak die in dit uitvoeringsprogramma wordt omschreven bestaat uit de ambitie om 10% meer fietsgebruik in de Leidse regio te realiseren en faciliteren door een verbeterd fietsnetwerk;

 • deze ambitie zich met name richt op het stimuleren van woon-werk fietsverkeer op grote afstanden, aangezien hier de grootste groeipotentie zit;

 • de gemeente zich in dat verband vooral richt op het verbeteren van de kwaliteit van (regionale) hoofdfietsroutes met prioriteit op drukke woon-werk trajecten en zich ten aanzien van het binnenstedelijke fietsnetwerk vooral richt op het oplossen van lokale knelpunten op het gebied van fietsveiligheid en doorstroming bij verkeerslichten;

 • aanvullend op bovengenoemd uitvoeringsprogramma in 2013 de “Nota herijking fietsroutes Leiden 2013 – 2020” is vastgesteld, waarin is opgenomen dat prioriteit wordt gegeven aan het werken aan ontbrekende schakels en knelpunten op de regionale (fiets)corridors;

 • daartoe in de “Nota herijking fietsroutes Leiden 2013 – 2020” een uitvoeringsprogramma is opgenomen, waarin concreet benoemd wordt welke maatregelen op elk van de (fiets)corridors genomen worden om de beoogde doelstelling te halen;

 • een van de (fiets)corridors waar maatregelen zijn voorzien de corridor Leiden – Den Haag West (via Wassenaar) betreft;

 • de maatregelen ten aanzien van deze corridor tot doel hebben om de snelfietsroute “Via44”, gelegen tussen Den Haag en Leiden, te verbindingen met de topbestemmingen van Leiden, zoals het Leiden Bio Science Park (LBSP);

 • een van de maatregelen die gepland staat ten aanzien van bovengenoemde (fiets)corridor, het realiseren van een ontbrekende fietsschakel rond de Verbeekstraat betreft voor fietsers die richting de Haagse Schouwweg willen fietsen;

 • de Van Ravelingenstraat hier een perfecte invulling aan kan geven, aangezien deze straat de vrijliggende brom-/fietspaden van de Verbeekstraat, Haagse Schouwweg en Lage Morsweg allen met elkaar verbindt;

 • de Van Ravelingenstraat in dat verband in het uitvoeringsprogramma van de “Nota herijking fietsroutes Leiden 2013 – 2020” is genoemd als locatie die tot fietsstraat heringericht kan worden;

 • met deze maatregel namelijk wordt bewerkstelligd dat de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk wordt ingevuld, aangezien in een fietsstraat de doorgaande functie voor de fietser centraal staat en voor het autoverkeer alleen bestemmingsverkeer is voor de naastgelegen wijk/woningen;

 • dit niet ten koste gaat van de bereikbaarheid van de naastgelegen wijk/woningen voor het autoverkeer;

 • de gemeente het, gelet op het voorgaande, wenselijk acht om uitvoering te geven aan bovengenoemde maatregel uit het uitvoeringsprogramma door de Van Ravelingenstraat, voor zover gelegen tussen Hugo van Woerdenstraat en de bocht in de Van Ravelingenstraat bij het fietspad Lage Morsweg, her in te richten tot fietsstaat;

 • dit concreet betekent dat dit wegvak wordt voorzien van een rode rijloper met aan weerzijden een rabatstrook in klinkerverharding, welke aan de westzijde aansluit op het bestaande vrijliggende brom-/fietspad richting Haagse Schouwweg en aan de oostzijde op het bestaande vrijliggende fietspad Lage Morsweg;

 • hierbij ter verduidelijking richting alle weggebruikers dat het een fietsstraat betreft, borden model L51 (=fietsstraat) worden geplaatst aan het begin en einde van de tot fietsstraat heringerichte Van Ravelingenstraat;

 • verkeer op de doorgaande route die is ingericht als fietsstraat voorrang dient te krijgen, middels een uitritconstructie in de bocht van de Van Ravelingenstraat bij het fietspad Lage Morsweg;

 • de kruising van de fietsstraat, Van Ravelingenstraat, met het vrijliggend brom-/fietspad vanuit de Verbeektunnel wordt ingericht als gelijkwaardig kruispunt;

 • het ter waarborging van de lokale verkeersveiligheid en bereikbaarheid voorts wenselijk wordt geacht om op de tot fietsstraat heringerichte Van Ravelingenstraat een parkeerverbodszone op de gehele Van Ravelingenstraat, tussen Hugo van Woerdenstraat en de bocht in de Van Ravelingenstraat bij het fietspad Lage Morsweg;

 • met deze maatregel wordt beoogd te voorkomen dat bestuurders hun voertuig op de rijbaan parkeren, hetgeen tot belemmeringen in de lokale doorstroming van het (fiets)verkeer zou leiden en voor onveilige verkeerssituaties zou zorgen;

 • er ten compensatie van het verloren gaande straatparkeren een negental parkeervakken worden aangelegd;

 • in verband met het instellen van deze parkeerverbodszone het huidige stilstaanverbod dat langs delen van de Van Ravelingenstraat van kracht is, aangeduid middels gele doorgetrokken strepen, kan worden opgeheven;

 • tot slot nog een aantal verkeersmaatregelen worden genomen ten noordoosten van de Van Ravelingenstraat, ter hoogte van het punt waar het vrijliggende brom-/fietspad ten zuidenwesten van de Verbeektunnel op de rijbaan van de Verbeekstraat aansluit, te weten:

  • opheffen van de voetgangersoversteekplaats die direct ten westen van deze aansluiting ligt. Deze is namelijk gelegen binnen een 30 km/uur zone, waarbinnen doorgaans enkel dergelijke oversteekplaatsen worden aangelegd op locaties waar sprake is van een combinatie van een concentratie aan oversteekbewegingen en een moeizame oversteekbaarheid. Daar is op deze locatie geen sprake van.

  • op het gedeelte van de Verbeekstraat gelegen tussen de betreffende aansluiting en de Plesmanlaan is in de huidige situatie een stilstaanverbod van kracht op de oostelijke rijbaan. Aangezien dit wegvak van de Verbeekstraat qua inrichting bestaat uit de opstelvakken voor de VRI van het kruispunt met de Plesmanlaan, is het betreffende verbod feitelijk overbodig. Hier stilstaan betekent automatisch dat overig verkeer wordt gehinderd en derhalve handhaving kan plaatsvinden op basis van artikel 5 van de Wvw 1994. Het betreffende stilstaan verbod kan dus worden opgeheven;

  • om te voorkomen dat (brom)fietsers komende vanaf de Van Ravelingenstraat of de Verbeektunnel via de rijbaan van de Verbeekstraat naar de Plesmanlaan rijden, wordt op de oostelijke rijbaan van de Verbeekstraat, tussen de aansluiting van het brom-/fietspad en de Plesmanlaan, een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen ingesteld.

 • bovengenoemde maatregelen worden ingesteld met het doel om de lokale verkeerssituatie overzichtelijker te maken en de verkeersveiligheid te waarborgen;

 

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

 • overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

 

 • 1.

  de huidige voetgangersoversteekplaats op de Verbeekstraat, gelegen direct ten zuiden van het pand Verbeekstraat 1, op te heffen door het verwijderen van de zebramarkering en de aanwezige borden model L2 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  de huidige fietsstrook in de Van Ravelingenstraat, gelegen in de bocht ten oosten van het kruispunt met de Huge van Woerdenstraat, op te heffen door het verwijderen van de markering en het fietssymbool van het wegdek;

 • 3.

  de huidige stilstaanverboden in de Van Ravelingenstraat op te heffen door het verwijderen van de gele doorgetrokken strepen die aan weerzijden van de weg op de trottoirbanden zijn aangebracht;

 • 4.

  het huidige stilstaanverbod op de oostelijk gelegen rijbaan van de Verbeekstraat ter hoogte van het pand Verbeekstraat 1, voor zover gelegen tussen de Plesmanlaan en de aansluiting van het naastgelegen brom-/fietspad op de rijbaan, op te heffen door het verwijderen van het bord model E2 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 5.

  de (onderdelen van de) verkeersbesluiten waarin destijds is besloten tot het instellen van de onder punt 1 t/m 4 van dit besluit genoemde maatregelen hierbij in te trekken;

 • 6.

  een parkeerverbodszone in de Van Ravelingenstraat in te stellen door het plaatsen van borden model E1 van Bijlage 1 van het RVV 1990, zonaal uitgevoerd als begin en einde parkeerverbodszone, waarbij de borden worden geplaatst op de Van Ravelingenstraat (kruising met de Cruquiuslaan), Luzacstraat (kruising met de Van Ravelingenstraat) en Hugo van Woerdenstraat (kruising met de Van Ravelingenstraat);

 • 7.

  een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen in te stellen op de oostelijk gelegen rijbaan van de Verbeekstraat ter hoogte van het pand Verbeekstraat 1, voor zover gelegen tussen de Plesmanlaan en de aansluiting van het naastgelegen brom-/fietspad op de rijbaan;

 • 8.

  de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening.

 

Leiden, 9 juli 2018

 

burgemeester en wethouders van Leiden,

namens dezen,

 

 

A. Baan

Teamleider Ontwerp en Mobiliteit

 

Bezwarenprocedure

Het verkeersbesluit is vanaf vrijdag 17 augustus 2018 te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Een papieren versie van het verkeersbesluit ligt van 17 augustus tot en met 28 september 2018 ter inzage in het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit - Van Ravelingenstraat.’. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.