N345; verkeersbesluit rondweg Voorst in de gemeente Voorst

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2017-017375, D.D. 30 JULI 2018

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor de aan te leggen provinciale rondweg N345 Voorst en de aansluitende kruispunten in de gemeente Voorst.

 

Aanleiding

De provinciale weg N345 loopt vanaf Apeldoorn via Voorst naar Zutphen. De weg heeft een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) en doorsnijdt in de huidige situatie de dorpskern van Voorst. Het doorgaande verkeer op de weg leidt in de kern van Voorst tot knelpunten met betrekking tot de verkeersveiligheid en de kwaliteit van het woon- en leefmilieu. De verwachting is dat in de toekomst de verkeersdruk nog zal toenemen. Het omleiden van het verkeer om Voorst heen biedt een duurzame oplossing. Daarvoor is een nieuwe rondweg nodig.

 

Maatregelen

De provincie Gelderland gaat de knelpunten oplossen door een rondweg aan de westzijde van Voorst aan te leggen vanaf Rijksstraatweg (N345 km 11,90) ter hoogte van de noordelijke rand van de bebouwde kom Voorst tot aan de Rijksstraatweg (N 345 km 13,50) ten zuiden van Voorst. Halverwege kruist de rondweg de Enkweg ongelijkvloers door middel van een viaduct. Ter plaatse van dit viaduct wordt de rondweg enigszins verdiept aangelegd.

 

De doelstellingen van de rondweg N345 Voorst zijn:

- Het verbeteren van de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van Voorst door het omleiden van het doorgaande verkeer;

- Door het realiseren van de bovengenoemde doelstelling mag worden gesteld dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Voorst verbetert.

 

De rondweg wordt een provinciale weg en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Een gebiedsontsluitingsweg met twee rijstroken op één rijbaan (één in iedere rijrichting), gescheiden door een dubbele doorgetrokken middenstreep (asmarkering);

- Gelegen buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/uur;

- De aansluitingen aan de noord- en zuidzijde van de rondweg met de bestaande N345 vinden gelijkvloers plaats en worden gezien de verkeersintensiteiten vormgegeven als rotondes. De rotonde aan de noordzijde krijgt een extra rijstrook (bypass) voor de richting Apeldoorn  Zutphen;

- Behalve de aansluitingen op de huidige N345 ten noorden en zuiden van Voorst sluiten geen andere wegen aan op de rondweg. Dit met oog op de verkeersveiligheid en de doorstroming op de rondweg;

- De Klarenbeekseweg, Tuinstraat, De Riete, Kruisweg en Hezeweg worden onderbroken door de rondweg en ontsloten via een parallelstructuur aan de westzijde van de rondweg. De Enkweg kruist de rondweg ongelijkvloers;

- Voor het langzame verkeer wordt een (brom)fietstunnel gerealiseerd ter hoogte van de huidige Klarenbeekseweg;

- Ter hoogte van de noordelijke rotonde wordt de ligging van de N345 verschoven. De bestaande N345 wordt hier ingericht als parallelweg ter ontsluiting van de aanliggende erven.

 

Voor de realisatie van de rondweg moeten diverse verkeersmaatregelen worden genomen om het verkeer in de nieuwe situatie op een goede en veilige manier af te kunnen wikkelen. De provincie Gelderland wil de volgende verkeersmaatregelen nemen:

- Het instellen van de rondweg N345 Voorst over de gehele lengte als voorrangsweg buiten de bebouwde kom en het instellen van een inhaalverbod op deze weg;

- Het instellen van een verbod voor landbouwverkeer en (brom)fietsers op de hoofdrijbaan van de rondweg tussen de noordelijke- en zuidelijke aansluiting met de bestaande N345;

- Het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur op de parallelwegen;

- Het instellen van voorrangsregels om verkeer op de aansluitende wegen voorrang te laten verlenen aan verkeer op de rotonde;

- Het aanduiden van (brom)fietsvoorzieningen rondom de rotondes als verplichte (brom)fietspaden. Waarvoor geldt, conform landelijke richtlijnen voor rotondes gelegen buiten de bebouwde kom, dat (brom)fietsers voorrang moeten verlenen aan kruisend verkeer op de wegen van en naar de rotonde;

- Het instellen van een gebod om de middengeleiders op de wegen aan de rechterzijde, en in 1 situatie aan beide zijden te passeren;

- Het aanduiden van een (brom)fietspad ter plaatse van de (brom)fietstunnel in de Klarenbeekseweg.

 

Voor de nieuwe situatie zijn verkeersborden en wegmarkeringen nodig. Als wegbeheerder van de N345 is de provincie Gelderland verplicht voor deze maatregelen een verkeersbesluit te nemen.

 

Bij het kruisen van de rondweg met de Klarenbeekseweg, Tuinstraat, De Riete, Kruisweg en Hezeweg wordt de weg afgesloten en een klein deel van deze wegen aan de openbaarheid onttrokken. Voor deze situaties neemt de gemeente Voorst als wegbeheerder een onttrekkingsbesluit. De procedure tot onttrekking van wegen aan de openbaarheid is geregeld in de Wegenwet. Artikel 9 van de Wegenwet bepaalt dat een weg aan de openbaarheid kan worden onttrokken bij besluit van de raad der gemeente, waarin de weg is gelegen.

 

Verplaatsen van de komgrens ten noorden van Voorst

In verband met de realisatie van de rondweg Voorst is ook gekeken naar de locatie van de noordelijke komgrens Voorst. De lage bebouwingsdichtheid langs het wegvak bij de noordelijke komgrens is aanleiding om de komgrens in zuidelijke richting te verplaatsen tot na de zuidelijke poot van de nieuw aan te leggen rotonde (km 11,90). Automobilisten ervaren hier meer dat er binnen een kom wordt gereden en zullen daarop ook de snelheid aanpassen. Voor het verplaatsen van de komgrens is de gemeente Voorst bevoegd gezag.

 

Juridisch Kader

Wettelijke grondslag:

Dit besluit wordt genomen conform:

- artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

- artikel 15, lid 1 en lid 2 Wegenverkeerswet 1994;

- artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

- afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

- het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

 

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Voorst en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland. Ook hebben belanghebbenden en geïnteresseerden tijdens een bewonersavond kennis kunnen nemen van het plan.

 

Zienswijzen

Op het ontwerp-verkeersbesluit dat ter visie heeft gelegen van 24 mei t/m 5 juli 2018 is een zienswijze binnengekomen.

De ingediende zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de genoemde besluitpunten.

 

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

- het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

- het voorkomen van grote snelheids- en richtingverschillen;

- het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

 

De te realiseren rondweg N345 heeft evenals de huidige N345 de functie van gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten.

 

De parallelweg van de rondweg N345 heeft de functie van erftoegangsweg. Een erftoegangsweg is gericht op het toegankelijk maken van, door gebiedsontsluitingswegen, omsloten gebieden en de daarbinnen gelegen particuliere en openbare percelen. Hierdoor vindt op de erftoegangsweg veel uitwisseling van verkeer plaats, op zowel wegvakken als op kruispunten. Uitwisseling vindt in principe plaats bij lage snelheden.

 

Belangenafweging

Met de aanleg van de rondweg N345 Voorst worden de volgende doelstellingen bereikt:

- De leefbaarheid in de bebouwde kom van Voorst verbetert door de aanleg van de rondweg:

o De barrièrewerking vermindert en daarmee verbetert de oversteekbaarheid van de huidige N345 in Voorst;

o De geluidknelpunten (woningen met geluidbelasting hoger dan 63 dB) worden oplost en het aantal woningen met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB neemt af;

- De verkeersveiligheid in Voorst verbetert;

- De kwaliteit van de verkeersafwikkeling van het verkeer op de N345 in Voorst wordt gewaarborgd.

 

De rondweg krijgt de functie van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Dit betekent dat de weg tot doel heeft het veilig en vlot verbinden en bereikbaar maken van verschillende gebieden. Bij dit type weg past een maximumsnelheid van 80 km/uur. De rondweg is een hoofdverbinding en wordt daarom als voorrangsweg ingericht.

 

Conform de landelijke richtlijnen voor duurzaam veilige inrichting, en vanwege het bochtige tracé, krijgt deze weg een dubbele doorgetrokken asstreep waar inhalen verboden is. De rondweg N345 is vooral bedoeld om het doorgaande gemotoriseerde snelverkeer op een vlotte manier om de kern van Voorst te leiden. Dit wordt mogelijk gemaakt door op de rondweg een hogere maximumsnelheid toe te staan dan in de bebouwde kom van Voorst, geen wegen en percelen te ontsluiten en geen (brom)fietsers en landbouwvoertuigen op de rondweg toe te laten. Landbouwverkeer zou een vlotte doorstroming belemmeren, zeker in combinatie met het inhaalverbod dat voor de rondweg geldt. Voor landbouwverkeer zijn alternatieve routes beschikbaar.

 

De aansluitingen van de rondweg op de huidige N345 worden gerealiseerd in de vorm van rotondes. Een rotonde is een duurzame oplossing en omdat het verkeer op de rotonde en op de toeleidende wegen langzaam rijdt (in vergelijking met een kruispunt zonder rotonde), levert het kruisen van langzaam verkeer naar verwachting geen verkeersveiligheidsproblemen op.

 

De nieuwe rondweg doorsnijdt een zestal wegen: de Klarenbeekseweg, De Riete, Tuinstraat, Enkweg, Kruisweg en Hezeweg. Deze wegen worden via een nieuwe parallelweg omgeleid naar respectievelijk de noordelijke en zuidelijke aansluiting. Om de omrijdafstanden richting de dorpskern van Voorst te beperken wordt een viaduct over de rondweg ter plaatse van de centraal gelegen Enkweg gerealiseerd. De dwarsverbinding Enkweg blijft daarmee direct verbonden met de dorpskern Voorst. Voor het langzame verkeer komt er aanvullend op de Enkweg een (brom)fietstunnel ter hoogte van de Klarenbeekweg.

Op de parallelwegen wordt een maximumsnelheid van 60 km/uur ingesteld met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Door het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur worden grote snelheidsverschillen voorkomen. Dit beperkt de kans op ongevallen tussen gemotoriseerd verkeer, waaronder landbouwverkeer, en langzaam verkeer.

 

Op de noordelijke aansluiting verschuift de as van de Rijksstraatweg (N345). De bestaande N345 wordt een parallelweg ter ontsluiting van erven langs de weg. Het, door de rondweg afgescheiden westelijk deel van de Klarenbeekseweg, wordt omgeleid naar deze parallelweg. Ook wordt de aansluiting van de Korte Breestraat op de N345 opgeheven. Verkeer wordt via de parallelweg ontsloten naar de zuidelijke rotonde van de rondweg.

 

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen ten behoeve van de aanleg van de provinciale rondweg Voorst in de gemeente Voorst het volgende verkeersbesluit:

 

I. Door het verwijderen van bord model B6 van het RVV 1990 en de haaientandmarkering als bedoeld in artikel 80 van het RVV, de voorrangssituatie bij de aansluiting Korte Breestraat - N345 op te heffen ten behoeve van het verwijderen van de aansluiting;

 

Rotondes

II. Door het plaatsen van de borden model D1 van het RVV 1990 op het middeneiland van de rotondes tegenover de toeleidende wegen een verplichte rijrichting (tegen de klok) in te stellen;

III. Door het plaatsen van de borden model B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de toeleidende wegen naar de te realiseren rotondes, een voorrangsregeling in te stellen waarbij het verkeer op de aansluitende wegen voorrang moet verlenen aan bestuurders op de kruisende weg (rotonde);

IV. Door het plaatsen van de borden model D2 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting rechts langs de te realiseren middengeleiders in te stellen;

V. Door het plaatsen van het bord model D3 van het RVV 1990 op de middengeleider van de noordelijke aansluiting ter hoogte van de bypass, bestuurders te duiden dat de middengeleider aan beide zijden mag worden voorbijgegaan;

VI. Door het plaatsen van het bord model C9 van het RVV 1990 voor de bypass op de toeleidende weg van de noordelijke rotonde, de bypass naar de rondweg gesloten te verklaren voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

VII. Door het plaatsen van bord model C15 op de N345 ten noorden van de noordelijke rotonde (km 11,90) en zuiden van de zuidelijke rotonde (km 13,50) de bestaande N345 gesloten te verklaren voor fietsers, bromfietsers en voor gehandicaptenvoertuigen;

VIII. Door het plaatsen van borden model B6 van het RVV 1990, en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de fiets-/bromfietsoversteekplaatsen ter hoogte van de rotondes op de noordelijke en zuidelijke aansluiting, duiden dat (brom-)fietsers op het (brom-)fietspad voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de kruisende wegen (rotonde);

IX. Door het plaatsen van borden model G12A van het RVV 1990 met onderbord OB505

de noordelijke oversteek van de noordelijke rotonde (km 11,90) en de verbinding tussen het (brom)fietspad langs de noordelijke rotonde (km 11,90) aan te duiden als een in twee richtingen te berijden (brom-)fietspad;

X. Door het plaatsen van borden model G12a van het RVV 1990 met onderbord OB505

het (brom)fietspad aan de oostzijde van de N345 ten noorden van de noordelijke rotonde (km 11,90) aan te duiden als een in twee richtingen te berijden (brom-)fietspad;

XI. Door het plaatsen van een bord model G12a van het RVV1990 en een onderbord model

501L aan het eind van de (brom-)fietsoversteek ten noorden van de noordelijke rotonde (km 11,90), het overstekende (brom-) fietsverkeer te verplichten het parallel aan de N345 gelegen (brom-)fietspad in noordelijke richting te vervolgen;

XII. Door het plaatsen van een bord model G12a van het RVV 1990, de oversteek over de rondweg aan de westzijde van de noordelijke rotonde (km 11,90) aan te duiden als een in één richting te berijden (brom-)fietspad;

XIII. Door het plaatsen van borden model G12b van het RVV 1990 het einde van het (brom)fietspad aan de westzijde van de bypass van de noordelijke rotonde (km 11,90) aan te duiden;

XIV. Door het plaatsen van borden model G12a van het RVV 1990 met onderbord OB505

de zuidelijke oversteek van de zuidelijke rotonde (km 13,50) aan te duiden als een in twee richtingen te berijden (brom-)fietspad;

XV. Door het plaatsen van een bord model G12a van het RVV1990 en een onderbord model

501L aan het eind van de (brom-)fietsoversteek ten zuiden van de zuidelijke rotonde (km 13,50), het overstekende (brom-) fietsverkeer te verplichten het parallel aan de N345 gelegen (brom-)fietspad in noordelijke richting te vervolgen;

XVI. Door het plaatsen van een bord model G12a van het RVV 1990, de oversteek over de rondweg aan de westzijde van de zuidelijke rotonde (km 13,50) aan te duiden als een in één richting te berijden (brom-)fietspad;

XVII. Door het plaatsen van borden model G12b van het RVV 1990 het einde van de (brom-)fietspad oversteken naar de westzijde van de zuidelijke rotonde (km 11,90) aan te duiden;

 

Rondweg

XVIII. Door het plaatsen van borden model B1 van het RVV 1990 op de rondweg Voorst direct na de aansluitingen, de rondweg Voorst aan te duiden als voorrangsweg;

XIX. Door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken asstreep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 een inhaalverbod in te stellen op de rondweg Voorst tussen de noordeiijke- en zuidelijke aansluiting met de huidige N345;

XX. Door het plaatsen van borden model C9 van het RVV 1990 op de rondweg Voorst tussen de noordelijke- en zuidelijke aansluiting op de bestaande N345, de rondweg gesloten te verklaren voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

 

Parallelwegen

XXI. Door het plaatsen van de borden model A1-60zb (begin zone 60 km/uur) en A2-60ze (einde zone 60 km/uur) van het RVV 1990 een zonale maximumsnelheid in te stellen bij de toegang tot – en het verlaten van de parallelweg:

a. Ten noorden (km 11,75) van de noordelijke aansluiting van de rondweg op de N345

b. Ter hoogte van de zuidelijke aansluiting van de rotonde (km 13,50) op de N345;

XXII. Door het plaatsen van het bord model B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de parallelweg voor de N345 (km 11,75) bestuurders op de parallelweg te verplichten voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan;

XXIII. Door het plaatsen van bord model C15 op de verbinding tussen de parallelweg en de N345 nabij de noordelijke rotonde (km 11,75) en de aansluiting van de parallelweg op de zuidelijke rotonde (km 13,50) de toegang tot de N345 gesloten te verklaren voor fietsers, bromfietsers en voor gehandicaptenvoertuigen;

XXIV. Door het plaatsen van het bord model C2 van het RVV 1990 aan het eind van de parallelweg (km 11,65), vóór het fietspad aan de westzijde van de N345, het fietspad in noordelijke richting gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee;

XXV. Door het plaatsen van borden model G12a van het RVV 1990 met onderbord OB505 en model G12b het aanduiden van de nieuwe verbinding door de tunnel Klarenbeekseweg als een in twee richtingen te berijden (brom-)fietspad;

XXVI. Door het plaatsen van het bord model B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op het (brom)fietspad ter hoogte van Klarenbeekseweg (westzijde rondweg), de (brom-)fietsers verplichten voorrang te verlenen aan de bestuurders op de Klarenbeekseweg;

XXVII. Door het plaatsen van bord model G12a van het RVV 1990 het begin van het (brom-)fietspad richting Empe/Zutphen aan te duiden ter hoogte van de aansluiting met de Korte Breestraat (km 13,57).

 

Ter inzage

De link naar het verkeersbesluit is vanaf 16 augustus te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/N345Voorst).

De tekst van het verkeersbesluit is vanaf 16 augustus 2018 te vinden op de website zoek.officielebekendmakingen.nl. U kunt zaaknummer 2017-017375 als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 16 augustus t/m 27 september 2018 ter inzage bij de informatiebalie van de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem en in het gemeentehuis van de gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello.

 

Instellen beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake de besluitpunten I t/m XXVII van het verkeersbesluit.

 

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.

 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

 

mw. drs. E.A. Joosten

Naar boven