Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2018, 45468VerkeersbesluitenVB 2018 Landbouwdag/Lappenmarkt Alkmaar

Logo Alkmaar

Besluit tot het vaststellen van een verkeersmaatregelen  voor het houden van de Landbouwdag en Lappendag in de binnenstad van Alkmaar

 

DE UNITMANAGER RUIMTE, VAKGROEP VERKEER;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat op de laatste woensdag van september jaarlijks de Landbouwdag en de Lappendag gehouden wordt

En dat hiervoor een aantal wegen afgesloten moeten worden voor het verkeer

dat bedoelde wegen gelegen zijn binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud zijn;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2013 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de unitmanager Ruimte 1;

BESLUIT

dat op woensdag 26 september 2017 de navolgende verkeersmaatregelen van kracht zijn:

 

 • 1.

  De volgende straten en pleinen worden afgesloten in verband met de inrichting van het terrein van Landbouwdag/Lappenmarkt en voor de vee tentoonstelling en de jaarmarkt zelf:

  het Waagplein vanaf maandag 24 september 11.00 uur tot en met woensdag 26 september;

  het Hofplein vanaf dinsdag 25 september 11.00 uur tot en met woensdag 26 september;

  de Marktstraat en de Houttil van dinsdag 25 september tot en met woensdag 26 september;

  de Gedempte Nieuwesloot vanaf de Koningsstraat/Koningsweg tot de Sint Laurensstraat van dinsdag 25 september 11.00 uur tot en met woensdag 26 september 18.00 uur;

  de Laat vanaf de Heul tot de Limmerhoek/Vondelstraat, de Ridderstraat, de Breedstraat, de Schoutenstraat, het Vlaanderhof, de Veerstraat en de Koorstraat vanaf de Oudegracht tot het Kerkplein, van dinsdag 25 september vanaf 19.00 uur tot en met woensdag 26 september;

  de Gedempte Nieuwesloot, de Mient, de straten gelegen tussen de Gedempte Nieuwesloot en de Langestraat, de noordzijde van de Oudegracht, gedurende woensdag 26 september van 06.00 tot ongeveer 18.00 uur;

  het Doelenveld ( indien beschikbaar) vanaf dinsdag 25 september 23.00 uur tot en met woensdag 26 september 17.00 uur.

 • 2.

  De rijbaan, parkeervakken en trottoirs van de hierboven genoemde straten en pleinen dienen

 • 3.

  Op genoemde straten en pleinen mag niet worden geparkeerd. De wegsleepregeling is in alle genoemde straten van kracht (€ 248,-- per weggesleept voertuig). Dit geldt ook voor belanghebbenden parkeren. 

 • 4.

  De parkeergarages De Vest, Karperton, Singel en Kanaalschiereiland zijn doorlopend geopend. 

 • 5.

  Met het oog op de bereikbaarheid van de binnenstad wordt verzocht fietsen zoveel mogelijk in de fietsenstallingen te plaatsen (kosteloos).

  Bevoorrading van de binnenstad is op woensdag 26 september niet mogelijk.

   

  Alkmaar, 01-09-2018

  Unitmanager Ruimte,

  Vakgroep Verkeer,

  mw. drs. E.C. Henstra

Mededelingen

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 241, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.