Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DrentheStaatscourant 2018, 45449OverigWet milieubeheer

Logo Midden-Drenthe

Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 5 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend:

Op 28 mei 2018 is voor het onderstaande bedrijf een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling krachtens de Wet milieubeheer ingediend:

 

  • 1.

    Pluimveebedrijf Otten, gelegen aan de Middenraai 20 te Nieuweroord in de gemeente Midden-Drenthe, voor het veranderen van zijn pluimveehouderij aan de Middenraai 20 te Nieuweroord.

 

Het voornemen van Pluimveebedrijf Otten is om de stalinrichting van grond- en scharrelhuisvesting voor legkippen te wijzigen in volièrehuisvesting voor (groot-)ouderdieren van legrassen. In de her in te richten pluimveestallen worden in totaal 60.000 stuks (groot-)ouderdieren van legrassen gehuisvest.

 

Bovengenoemde uitbreiding is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage jo. artikel 7.2 van de Wet milieubeheer.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe heeft op 26 juli 2018 besloten dat door Pluimveebedrijf Otten geen milieu-effectrapportage hoeft te worden opgesteld voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de voorgenomen verandering van de pluimveehouderij van Pluimveebedrijf Otten aan de Middenraai 20 te Nieuweroord.

 

Volgens het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe leidt de voorgenomen verandering, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

 

Inzage

De aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling, het besluit en de relevante stukken liggen van 9 augustus 2018 tot 20 september 2018  ter inzage.

De stukken zijn in te zien op www.middendrenthe.nl.  U kunt de stukken, na telefonische afspraak, ook inzien op het gemeentehuis van de gemeente Midden-Drenthe in Beilen.

 

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning aspect milieu. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.