Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2018, 44656VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het saneren van verkeersborden in Piershil

Logo Korendijk

KDK/13216/i.09082

 

Het college van burgemeester en wethouders van Korendijk

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

De ambitie van de gemeente Korendijk is om minder borden in het straatbeeld te hebben. In de loop van de jaren is namelijk een veelvoud aan verkeersborden ontstaan. Het gevolg is dat er zoveel borden staan dat de belangrijkste niet meer opvallen en er onduidelijke situaties zijn ontstaan voor de weggebruiker. Door middel van een sanering van verkeersborden wil de gemeente tot een minimum aan borden komen, waarbij gegarandeerd is dat de verkeersdeelnemers aan de inrichting van de weg kunnen herkennen wat er van ze verlangd wordt. Onnodige borden worden gesaneerd en foutieve borden worden aangepast. Ook worden de borden schoongemaakt en daar waar nodig hersteld.

 

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

De overbodige borden in de gemeente Korendijk zijn allen verkeerskundig beoordeeld. Voor een groot aantal verkeersborden geldt dat de bebording overbodig is omdat uit het wegbeeld ter plaatse al blijkt wat het gewenste verkeersgedrag is.

In een 30-km zone wordt geen voorrang geregeld en wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van wegen.

Voor de Heemtuin ten oosten van de Sluisjesdijk en ten zuiden van de Voorstraat geldt een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. De toeleidende paden zijn onverhard en uit de inrichting hiervan is af te lezen dat het hier een wandelgebied betreft. De geslotenverklaring is overbodig.

Een voetpad wordt niet als zodanig aangeduid als het duidelijke een trottoir betreft.

Doelstelling

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

- Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 

Motivering

In een aantal straten van de gemeente Korendijk is het gewenst om overbodige verkeersborden te verwijderen. Voor het saneren van verkeersborden zijn saneringsrichtlijnen opgesteld. Aan de hand van deze richtlijnen zijn de betreffende verkeersborden allen verkeerskundig beoordeeld. Voor een groot aantal verkeersborden geldt dat de bebording overbodig is omdat uit het wegbeeld ter plaatse al blijkt wat het gewenste verkeersgedrag is. In sommige gevallen gaat het om een foutief geplaatst bord. Door het verwijderen van overbodige borden wordt een verkeersveilige, eenduidige en begrijpelijke verkeersinfrastructuur gerealiseerd, waarbij de overgebleven verkeersmaatregelen door de weggebruikers worden begrepen en als noodzakelijk worden geaccepteerd. Verder wordt met het saneren van borden de horizonvervuiling tegengegaan, de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd en wordt bespaard op het beheer en onderhoud van borden.   

Belangenafweging

Het belang van de vrijheid van verkeer blijft bestaan. Het betreft veelal overbodig of foutief geplaatste borden.

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer BABW) zijn de onderhavige verkeersmaatregelen voorgelegd aan de vak-adviseur van de politie district Zuid-Holland.

BESLUIT

 

 • 1.

  Door het verwijderen van de borden C15 van Bijlage I van het RVV 1990 wordt de geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen voor het park ten oosten van de Sluisjesdijk en ten zuiden van de Voorstraat opgeheven.

 • 2.

  Door het verwijderen van de borden F5 en F6 van Bijlage I van het RVV 1990 op de Voorstraat, ten westen van de komgrens, wordt de voorrangsregeling bij de versmalling opgeheven;

 • 3.

  Door het verwijderen van het bord G7 van Bijlage I van het RVV 1990 wordt het vrijliggende pad tussen de Beatrixstraat en het Molenpad niet meer aangeduid als voetpad;

 • 4.

  Dit besluit kenbaar te maken aan de politie Zuid-Holland Zuid district Hoeksche Waard en de buurtagenten Korendijk;

 • 5.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en het Kompas.

 

Piershil, 24 juli 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk

de waarnemend-secretaris, de loco-burgemeester,

 

C. Blaak P. Boogaard

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Staatscourant een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te bereiken kan naast een bezwaarschrift ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. (locatie Dordrecht), Administratie Team B (0verige bestuursrecht en voorlopige voorzieningen), Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Belanghebbenden kunnen ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraaknl/bestuursrecht. Daarvoor moet belanghebbende wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD) kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.