Besluit project Zonnepark Stadskanaal buiten toepassing rijkscoördinatieregeling laten, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum: 26 juli 2018

Nummer: DGETM-E&O/18055435

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Overwegende,

 • dat Zonnepark Stadskanaal BV het voornemen heeft Zonnepark Stadskanaal te realiseren, een zonnepark in de gemeente Stadskanaal van ten minste 50 MW;

 • dat dit initiatief op grond van artikel 9b, aanhef en eerste lid, onder b Elektriciteitswet 1998, onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • dat de rijkscoördinatieregeling, voor zover hier van belang, gelet op artikel 3.35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich brengt dat voor het hiervoor bedoelde project een inpassingsplan wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan door de Minister van EZK worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking met andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten;

 • dat de Minister van EZK, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 9b, vierde lid, Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat voor een bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid en de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten niet door hem worden gecoördineerd;

 • dat deze bevoegdheid kan worden toegepast indien, in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie, alsmede het aantal voor de aanleg of uitbreiding van Zonnepark Stadskanaal benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening, de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden;

 • dat deze situatie zich bij dit project voordoet, omdat er al uitvoerige en constructieve overleggen met de provincie Groningen, de gemeente Stadskanaal en de omwonenden zijn gevoerd, het zonnepark (in beginsel) aansluit bij het provinciale beleid en past binnen de regels omtrent zonneparken in de provinciale Omgevingsverordening en de gemeente Stadskanaal voornemens is de omgevingsvergunning te verlenen;

 • dat er ook overigens geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;

 • dat, gelet op het voorgaande, Zonnepark Stadskanaal mij bij brief van 8 mei 2018 heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te verklaren;

 • dat vervolgens de bij het project betrokken bestuursorganen – de provincie Groningen en de gemeente Stadskanaal – zijn gehoord over het voornemen de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat de gemeente Stadskanaal bij brief van 8 mei 2018 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

 • dat de provincie Groningen bij brief van 11 juli 2018 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen.

Gelet op artikel 9b, vierde lid, onder a;

Besluit:

Artikel 1

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing op Zonnepark Stadskanaal.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, V.G. Pieterman, plv. directeur Energie en Omgeving

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).

Naar boven