Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 44092Convenanten

Aanvullende overeenkomst bij de Overeenkomst krachtens artikel 16, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de vaststelling van de op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving

Gezien het verzoek van Liechtenstein tot toetreding tot de Overeenkomst krachtens artikel 16, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de vaststelling van de op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving (hierna "Overeenkomst" genoemd) van 23 december 2010,

Gezien de mededeling van de regering van Liechtenstein van 1 februari 2018, waarin haar beslissing van 30 januari 2018 wordt verwoord waaruit blijkt dat Verordening (EEG) nr. 2919/85 in overleg met de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie niet in haar nationaal recht is omgezet, dat Liechtenstein op het tijdstip van de beslissing noch het voornemen, noch de verplichting heeft om dit te doen en dat Liechtenstein zich ertoe verbindt de Overeenkomst op te zeggen in geval van een toekomstige omzetting van de bedoelde verordening, komen de bevoegde autoriteiten de volgende bepalingen overeen:

Artikel 1

Liechtenstein past de Overeenkomst toe met de in de onderhavige aanvullende overeenkomst vastgelegde toevoegingen en wijzigingen.

Artikel 2

Artikel 5 van de Overeenkomst ("Toepassingsmodaliteiten van de onderhavige overeenkomst"), eerste lid, wordt als volgt aangevuld:

Liechtenstein

Voor de ondertekening van de onderhavige aanvullende overeenkomst is de gezondheidsdienst (Amt für Gesundheit) bevoegd.

Indien de Liechtensteinse wetgeving van toepassing is, zijn voor de afgifte van de A1-verklaring over de toepasselijke wetgeving, de bureaus van de ouderdoms-, nabestaanden- of invaliditeitsverzekering en de gezinsuitkeringen (AHV-IV-FAK-Anstalten) bevoegd.

Artikel 3

  • (1) De onderhavige aanvullende overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand nadat alle ondertekende exemplaren ontvangen zijn. De Overeenkomst wordt toegepast tussen de ondertekende partijen met ingang van voornoemde dag van inwerkingtreding.

  • (1) De ondertekenende partijen bij deze aanvullende overeenkomst doen het secretariaat zo snel mogelijk een door de bevoegde nationale autoriteit ondertekende aanvullende overeenkomst toekomen. Het secretariaat informeert alle ondertekenende partijen onverwijld over de ontvangst van alle ondertekende exemplaren.

De drie teksten in de Duitse, Franse en Nederlandse taal zijn gelijkelijk authentiek.

VOOR DE BEVOEGDE BELGISCHE AUTORITEIT F. Van MASSENHOVE Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

VOOR DE BEVOEGDE FRANSE AUTORITEIT F. BRILLANCEAU Chef de la division des affaires communautaires et internationales Ministère des Solidarités et de la Santé Direction de la sécurité sociale

VOOR DE BEVOEGDE LUXEMBURGSE AUTORITEIT R. SCHNEIDER Ministre de la Sécurité Sociale

VOOR DE BEVOEGDE NEDERLANDSE AUTORITEIT W. KOOLMEES Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VOOR DE BEVOEGDE DUITSE AUTORITEIT H. WEBER Referatsleiter „Koordinierung der Sozialrechtssysteme“ Bundesministerium für Arbeit und Soziales

VOOR DE BEVOEGDE LIECHTENSTEINSE AUTORITEIT P. GSTÖHL Direktor Amt für Gesundheit

Op 9 augustus 2018 zijn alle ondertekende exemplaren van de deelnemende landen ontvangen. De overeenkomst treedt daarmee in werking op 1 september 2018.