Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2018, 43954OverigReparatieplan Kerklaan-Postlaantje vastgesteld, gemeente Ermelo

Logo Ermelo

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 28 juni 2018 besloten heeft tot vaststelling van het reparatieplan Kerklaan-Postlaantje.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 25 april 2018 uitspraak gedaan over het ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje. De Afdeling heeft daarbij het plandeel met de bestemming 'Wonen' ter

plaatse van het gebouw van de (voormalige) school 'De Wegwijzer' in het westelijke deel van het plangebied vernietigd.

 

Met het vastgestelde reparatiebestemmingsplan van 28 juni 2018 wordt het vernietigde plandeel van bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje gerepareerd. De bestemming 'Wonen - Woongebouw' die in dat plan ter plaatse van het voormalige schoolgebouw 'De Wegwijzer' was aangegeven, is in dit plan ongewijzigd overgenomen. Die bestemming begrenst dus het plangebied van dit bestemmingsplan c.q. reparatieplan. Ook zijn de regels van bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje onverkort overgenomen in dit reparatieplan. Wel zijn daarbij de regels verwijderd van de bestemmingen die niet voorkomen in dit reparatieplan.

 

Het beschreven plandeel is vernietigd vanwege een uitvoerbaarheidsaspect (de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, die niet nodig bleek te zijn) en niet vanwege de functionele, stedenbouwkundige of milieuhygiënische inpasbaarheid. De beschreven uitspraak van de Afdeling staat er dan ook niet aan in de weg dat het project Kerklaan-Postlaantje, inclusief het gedeelte ter plaatse van het gebouw De Wegwijzer, nog steeds een goed inpasbare en gewenste ontwikkeling is.

 

Het raadsbesluit ligt met het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij bijbehorende stukken, met ingang van 9 augustus tot en met 19 september 2018, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of bel met (0341) 56 73 21. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan Reparatieplan Kerklaan-Postlaantje, met identificatienummer NL.IMRO.0233.Bprepkerklnpostlnt-0401, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

 

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage door:

- Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan (het oorspronkelijke bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje uit 2016/2017);

- Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken (tegen het oorspronkelijke bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje uit 2016/2017);

- Belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de raad van de gemeente Ermelo ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet op. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Ermelo, 8 augustus 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.