Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2018, 43878Ruimtelijke plannenActualisatie Omgevingsvisie Noordwijk 2030 ter inzage

Logo Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat er een actualisatie van de Omgevingsvisie 2030 is voorbereid.

Inhoud

In 2017 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie 2030 vastgesteld. Daarin wordt een wenkend perspectief geboden om de komende jaren aan te werken: Noordwijk Energieke zeven sterren kustplaats. Met iedereen die hart heeft voor Noordwijk. De wereld om ons heen verandert snel, ingrijpend en onomkeerbaar. Wij willen niet stilzitten en wachten tot de toekomst ons overkomt. Integendeel, energiek geven we daaraan zelf vorm. De gemeente wil en kan het niet alleen. Daarom is de Omgevingsvisie een uitnodiging aan inwoners, ondernemers en organisaties om mee te denken. Zij worden uitgenodigd om initiatieven te ontwikkelen die de zeven sterren van Noordwijk laten stralen. Zo maken we samen de toekomst van Noordwijk: Noordwijk voor elkaar! De Omgevingsvisie 2030 wordt jaarlijks geactualiseerd. In de actualisatie die nu ter inzage wordt gelegd, zijn onder meer wijzigingen in nieuw vastgesteld regionaal en lokaal beleid opgenomen. Op de beleidsvelden Cultuur en Natuur heeft een meer ingrijpende aanpassing plaatsgevonden. De wijzigingen zijn expliciet aangegeven in de stukken.

Ter inzage

De geactualiseerde Omgevingsvisie ligt met ingang van woensdag 8 augustus tot en met dinsdag 18 september 2018 ter inzage. Er kan alleen een zienswijze worden ingediend op de doorgevoerde wijzigingen. De genoemde documenten zijn in te zien:

Informatieavond

Op woensdag 5 september 2018 wordt een informatieavond over de (geactualiseerde) Omgevingsvisie georganiseerd in de Koepel van het voormalige Zilveren Kruis-gebouw, ingang Van de Mortelstraat 4. Inloop vanaf 19.15 uur. Start 19.30 uur. De avond duurt tot circa 21.30 uur. Op deze avond is er gelegenheid om in een informele setting toelichting te krijgen op de stukken die ter visie liggen. Kent u de Omgevingsvisie nog niet, dan nemen wij u graag mee in de achtergronden van de Omgevingsvisie en helpen wij u ontdekken hoe de 7 sterren zijn bedoeld. Er is op deze avond ook gelegenheid uw ideeën en initiatieven voor de nieuwe gemeente Noordwijk te delen en op die manier een advies te geven aan het nieuw te vormen gemeentebestuur. Geïnteresseerden uit Noordwijkerhout zijn uiteraard ook van harte welkom in aanloop naar de nieuwe gemeente Noordwijk in 2019. Voor een goede voorbereiding stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt voor de bijeenkomst via gemeente@noordwijk.nl

1. in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42;

2. via de website www.noordwijk.nl door te zoeken op ‘Omgevingsvisie 2030’;

3. via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: NL.IMRO.0575.Omgvisieherz2018-ON01.

Zienswijze indienen

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken dat de actualisatie Omgevingsvisie 2030 ter inzage ligt kan een ieder - bij voorkeur schriftelijk - een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Het is ook mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen.

Uw schriftelijke zienswijze dient u te richten aan de gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG te Noordwijk, onder vermelding van ‘zienswijze actualisatie Omgevingsvisie 2030’. Het is ook mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen via gemeente@noordwijk.nl

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een mondelinge zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de bovengenoemde termijn van zes weken een afspraak maken via mw. Van der Zalm-van der Wiel, T 071 - 36 60 222.

Voor een in te dienen zienswijze geldt dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen de zienswijze betrekking heeft.