Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 43637VerkeersbesluitenVerkeersbesluit het instellen van een 30 km zone op de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-18-67194

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

onderdeel l.1 uit het bij de Verordening op het lokaal bestuur behorende bevoegdhedenregister van het dagelijks bestuur alsmede onderdeel l.1 van het algemeen mandaatbesluit stadsdeel Zuid;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat er op de Amstelveenseweg een doodlopende zijweg is naar perceel 601 behorende bij de Amstelveenseweg;

dat na een dodelijk ongeval een Quickscan is gedaan op dit weggedeelte;

dat uit de Quickscan een rapportage met aanbevelingen is gekomen, dat één van deze aanbevelingen is, het instellen van een 30 km zone op het weggedeelte Amstelveenseweg na de poortconstructie tot aan perceelnummer 601;

dat het op deze weg niet gewenst of verantwoord is dat er harder wordt gereden dan 30 km/uur;

dat het door het instellen van een 30 km zone voor iedere weggebruiker duidelijk is met welke snelheid gereden mag worden;

dat de tweede aanbeveling is om na de inrit van de parkeergarage een bord doodlopende weg te plaatsen;

dat deze aanbevelingen akkoord zijn bevonden door de CVC op 19 juni 2018;

dat deze twee aanbevelingen worden uitgevoerd door middel van dit verkeersbesluit;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt;

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

 

 

 

 

 

BESLUIT

 

1. door het plaatsen van verkeersborden conform model A1/A2(zone/einde zone) van Bijlage I van

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990`”een maximumsnelheid van 30 kilometer

per uur in een zone in te stellen” te plaatsen op de volgende locaties:

Amstelveenseweg na de poortconstructie tot aan perceel 601.

 

2. door het plaatsen van verkeersborden conform model L8 van Bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990`”een doodlopende weg” te plaatsen op de volgende

locaties: Amsteleveenseweg richting perceel 601 na de inrit van de parkeergarage.

 

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. het Juridisch Bureau

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

 

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens hen het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens deze,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Schoon & Heel