Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2018, 43473Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minster voor Medische Zorg van 16 juli 2018, kenmerk 1375214-178802-WJZ, houdende aanpassing van een aantal regelingen aan de Algemene verordening gegevensbescherming

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 7.4.0, vierde lid, van de Jeugdwet, artikel 7.5.4, eerste lid, van het Besluit Jeugdwet, artikel 9.1.3, achtste lid, van de Wet langdurige zorg, artikel 68a, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg, en artikel 87, zesde lid van de Zorgverzekeringswet;

Besluiten:

ARTIKEL I

Artikel 2, tweede lid, van het Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komt te luiden:

 • 2. Met betrekking tot de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming:

  • a. De directeur P-Direkt wordt gemachtigd om in het kader van de dienstverlening aan het ministerie verwerkingen van persoonsgegevens uit te voeren als verwerker. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig het Normenkader Informatiebeveiliging.

   De machtiging wordt geacht te gelden als verwerkersovereenkomst.

  • b. De directeur P-Direkt heeft geen machtiging tot uitvoering van de artikelen 16, 17 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming dan na een besluit van of namens de Minister.

ARTIKEL II

De Regeling Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:

 • gegevens over gezondheid: gegevens over gezondheid, als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming;.

B

In artikel 6a.3, onderdeel b, wordt ‘persoonsgegevens omtrent de gezondheid’ vervangen door ‘gegevens over gezondheid’.

C

In artikel 6b.5, derde lid, wordt ‘persoonsgegevens betreffende diens gezondheid’ vervangen door ‘gegevens over de gezondheid van de jeugdige’.

D

In artikel 6b.6, eerste lid, wordt ‘persoonsgegevens betreffende de gezondheid’ vervangen door ‘gegevens over gezondheid’.

E

In bijlage 2 wordt onder 1.1. ‘de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)’ vervangen door ‘de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming’.

ARTIKEL III

De Regeling langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het begrip ‘bewerker’ komt te vervallen.

2. In de alfabetische volgorde wordt een begrip ingevoegd, luidende:

gegevens over gezondheid: gegevens over gezondheid, als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming;.

B

In artikel 7.1 wordt de zinsnede ‘persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens’ vervangen door ‘gegevens over gezondheid’.

C

In artikel 7.10, derde lid, wordt ‘persoonsgegevens betreffende diens gezondheid’ vervangen door ‘hem betreffende gegevens over gezondheid’.

ARTIKEL IV

De Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel m, komt te luiden:

 • m. verwerker: degene bedoeld in artikel 4, onderdeel 8, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 2, eerste lid, wordt de zinsnede ‘persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens’ vervangen door ‘gegevens over gezondheid, als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming’.

C

In artikel 4, derde lid, wordt ‘bewerker’ telkens vervangen door ‘verwerker’.

ARTIKEL V

De Regeling zorgverzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel aa. komt te luiden:

 • aa. verwerker: degene bedoeld in artikel 4, onderdeel 8, van de Algemene verordening gegevensbescherming;.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel ee, door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • ff. gegevens over gezondheid: gegevens over gezondheid, als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 7.1, eerste lid, wordt de zinsnede ‘persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens’ vervangen door ‘gegevens over gezondheid’.

C

In artikel 7.3, derde lid, wordt ‘bewerker’ telkens vervangen door ‘verwerker’.

D

In artikel 7.8, derde lid, wordt ‘persoonsgegevens betreffende diens gezondheid’ vervangen door ‘hem betreffende gegevens over gezondheid’.

E

In artikel 7.9, eerste lid, wordt de zinsnede ‘waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid’ vervangen door ‘waaronder gegevens over gezondheid’.

F

In artikel 7.10, tweede lid, wordt ‘persoonsgegevens betreffende diens gezondheid’ vervangen door ‘hem betreffende gegevens over gezondheid’.

ARTIKEL VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

TOELICHTING

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L 119)). Ter uitvoering hiervan is de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming op 25 mei 2018 in werking getreden. Daarbij is de Wet bescherming persoonsgegevens ingetrokken. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk enige ministeriële regelingen technisch aan te passen omdat hierin nog verwijzingen zijn opgenomen naar de Wet bescherming persoonsgegevens, of nog gebruik wordt gemaakt van verouderde terminologie. Dat gebeurt in deze aanpassingsregeling.

Omdat deze regeling de implementatie van een Europese verordening betreft en louter technisch van aard is, treedt zij de dag na plaatsing in de Staatscourant in werking.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins