Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2018, 43458Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Hoogspanningsverbinding Someren

Logo Someren

 

Datum: 24 juli 2018

Zaaknummer: SOM/2017/034182

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 3 augustus 2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogspanningsverbinding Someren’ gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogspanningsverbinding Someren’ maakt de bestaande hoogspanningsverbinding planologisch mogelijk. In het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied Someren’ is een regeling opgenomen voor de bovengrondse hoogspanningsverbinding in het buitengebied van Someren. In deze regels geldt voor de hoogspanningsmasten een maximale bouwhoogte van 49 meter. Dit komt niet overeen met de vergunde en gerealiseerde situatie. Om de bestaande hoogspanningsverbinding planologisch op een juiste wijze te regelen wordt een maximale bouwhoogte van 65 meter opgenomen.

 

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017010-OW01.

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.