Het instellen van een geslotenverklaring voor alle voertuigen op de leidingenstrook in Almere

Logo Almere

Verkeersbesluit

Gemeente Almere

Het instellen van een geslotenverklaring voor alle voertuigen op de leidingenstrook in Almere.

Steller: AE Workel

Afdeling: Stadsruimte

Nummer: 59143711 Datum: 24 juli 2018

 

Burgemeester en wethouders van Almere,

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende:

Op veel plaatsen in Almere liggen de kabels en leidingen onder de grond. Deze kabels en leidingen liggen daar ten behoeve van bijv. stadsverwarming, elektriciteit, aardgas of communicatie.

Bij de bouw van Almere zijn de belangrijkste kabels en leidingen aan de randen van de gebieden ondergronds aangelegd. Het tracé van deze ondergrondse kabels en leidingen is in het landschap herkenbaar als de brede onbebouwde strook die nagenoeg rondom heel Almere loopt, parallel aan de Hogering, Buitenring en de A6.

Het is belangrijk dat er geen (zware) voertuigen op deze strook rijden. Door zware belasting kunnen de kabels en leidingen beschadigd raken. Dit moet te allen tijden worden voorkomen, aangezien alle woningen en bedrijven indirect zijn aangesloten op deze kabels en leidingen.

Het is gebleken dat steeds vaker (zware) voertuigen illegaal over deze kabels- en leidingenstrook rijden. Om dit te voorkomen dienen op strategische plekken borden te worden geplaatst die aangeven dat het inrijden door voertuigen niet is toegestaan.

 

 

 

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluitverplichting:

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover dit betreft het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap.

 

Uit het oogpunt van:

Het voorkomen van schade aan kabels en leidingen.

 

Is het gewenst om:

Een gesloten verklaring in te stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

 

Motivering:

De Leidingenstraat is een strook die door haar ligging uitermate aantrekkelijk is, om oneigenlijk te worden gebruikt door alle weggebruikers. Dit kan zijn vanwege het illegaal verkorten van een route of vanwege recreatief gebruik. Recreatief gebruik door voetgangers geeft geen onontkomelijke bezwaren en is derhalve toegestaan. Al het overige gebruik is niet toegestaan, tenzij men als weggebruiker in het bezit is van een geldige ontheffing. Netbeheerders die in het bezit zijn van een landelijke ontheffing, zijn uitgesloten van deze gesloten verklaring zoals benoemd in dit besluit, mits zijn voldoen aan de VELIN-voorwaarden.

 

 

 

Gehoord

1.

Over de te nemen maatregelen is overleg gevoerd met bewoners, belangengroeperingen , middenstand en scholen.

 

2.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg geweest met de regiopolitie, korpsdeel Almere.

 

Financiën

De maatregel wordt gefinancierd uit het budget van de afdeling Gebiedsontwikkeling.

 

Communicatie

Van het besluit wordt een openbare bekendmaking geplaatst in de Staatscourant.

 

 

 

 

BESLUITEN

 

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouders voor het instellen van een geslotenverklaring voor alle voertuigen op de leidingenstrook in Almere

  • 1.

    door het plaatsen van

    • borden gesloten verklaring voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee C01 + onderbord “ i.v.m. ligging van kabels en leidingen”;

 

2. deze borden aan te brengen conform de bij dit besluit behorende situatietekening.

 

 

Almere,

 

burgemeester en wethouders,

namens hen,

adjunct-hoofd van Stedelijke Beheersystemen,

van de afdeling Stadsruimte

 

 

 

K.J. de Vries

 

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen zes weken na bekendmaking in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, postbus 200, 1300 AE Almere.

 

In het bezwaarschrift moet het volgende vermeld worden:

  • Naam en adres van de indiener;

  • Datum;

  • Omschrijving van het verkeersbesluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • Reden(en) waarom de indiener van het bezwaar het niet met het besluit eens is;

  • Handtekening van de indiener

Het is ook mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-formulier op de website van de gemeente. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswegen verloopt.

 

Indien belanghebbende de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke voorziening vragen bij de voorzieningenrechter:

 

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen

Postbus 16005

3500 DA Utrecht

 

De rechter weegt hun belang af tegen het belang van de gemeente en neemt een tijdelijke beslissing of wijst het verzoek af.

BIJLAGE: Situatietekening

 

Volgt als aparte bijlage

Naar boven