Ontwerpbestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche Heide en ontsluitingsweg’

Logo Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche Heide en ontsluitingsweg’ gereed is.

Plangebied

Het plangebied is gelegen ten oosten van Bergen op Zoom op de Brabantse Wal en betreft een deel van het bestaande recreatiepark Vredenburg, gelegen aan de oostzijde van de snelweg A4.

Aanleiding/doel

Ter plaatse van het plangebied wordt het ‘poortgebied’ van het Landschapspark Bergsche Heide ontwikkeld. In het gebied, dat een directe ontsluiting krijgt op de Rijksweg A4, is ruimte voorzien voor een hotel, een energyhub, twee fastfoodrestaurants en een ontsluitingsweg naar het achterliggende gebied. Voor de toekomst is ruimte gereserveerd voor een pick-up point of carwash en omdat de genoemde functies afhankelijk zijn van een goede zichtbaarheid vanaf de snelweg, is tevens een verwijzingsmast in het plan opgenomen.

Het doel van dit bestemmingsplan is hiervoor een planologisch-juridisch kader te bieden.

Verzoek herbegrenzing Verordening Ruimte Noord – Brabant

In de natuurgebied Kraggeloop wordt als gevolg van de ontwikkelingen in het Poortgebied, natuur gerealiseerd ter compensatie van het verdwijnen van Natuur Netwerk Brabant. Ten behoeve hiervan wordt een verzoek ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord – Brabant tot het wijzigen van de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant in de Verordening Ruimte Noord – Brabant.

Hogere grenswaarde

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Moerstraatsebaan – Bemmelenberg en de reconstructie van de aansluiting op de Moerstraatsebaan niet zonder meer mogelijk is vanwege de te verwachten geluidsbelastingen ten gevolge van weglawaai. Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg hiervan op de bestaande woning aan de Vredenburg 4 en op de bouwvlakken van de woningen aan Vogelenzang 7, 9, en Vredenburg 3-4 niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt voldaan. De door de Wet Geluidhinder maximaal te verlenen hogere grenswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. Het college is voornemens voor de genoemde percelen over te gaan tot het vaststellen van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder.

Crisis – en herstelwet

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis – en herstelwet van toepassing. Dit houdt in dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde liggen met ingang van donderdag 2 augustus 2018 gedurende zes weken (tot en met 12 september 2018) voor een ieder ter inzage in de leeshoek van het stadskantoor aan de J. Objectlaan 4 in Bergen op Zoom. Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf dat moment ook digitaal beschikbaar via onze gemeentelijke website ‘www.bergenopzoom.nl > Wonen, (ver)bouwen en verkeer > Bouwen en verbouwen > ‘Bestemmingsplannen’ > ‘Bestemmingsplannen/beheersverordeningen’ > ‘Ontwerpbestemmingsplannen’ > ‘Poortgebied Bergsche heide en ontsluitingsweg’.

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plancode NL.IMRO.0748.BP0242-0201.

Inloopavond

Op dinsdag 21 augustus 2018 wordt een inloopavond gehouden in Restaurant Moerstede, Vogelenzang 5 te Bergen op Zoom. U bent tussen 19:00 en 21:00 uur van harte welkom. Op deze avond kunt u het plan inzien en vragen stellen aan een vertegenwoordiging van de gemeente.

Reageren

Gedurende genoemde periode van zes weken kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en op het verzoek tot herbegrenzing van de Verordening Ruimte kenbaar maken bij de gemeenteraad. Een zienswijze op het concept hogere waarde besluit dient kenbaar gemaakt te worden bij het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke reacties kunnen worden ingezonden naar het postadres: Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Indien u een mondelinge reactie wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met dhr. J. Cats, telefoonnummer 0164 27 75 55. U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met mevr. D. Brandwijk 0164 27 74 98 van het team Ruimtelijke Ordening.

 

Bergen op Zoom, 1 augustus 2018

Naar boven