Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2018, 43106OverigWeigering verklaring van geen bedenkingen woning Elswoutshoek te Overveen

Logo Bloemendaal

Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal besloten een verklaring van geen bedenkingen te weigeren. De weigering verklaring van geen bedenkingen heeft betrekking op de aanvraag omgevingsvergunning voor bouw van een woning op landgoed Elswoutshoek te Overveen. Dit besluit is tot stand gekomen naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 21 juni 2017.

 

Vanwege het besluit van de gemeenteraad om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren, heeft het college besloten om de omgevingsvergunning te weigeren.

 

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 26 juli tot en met 6 september 2018 ter inzage in het gemeentehuis.

 

Beroep

Belanghebbenden die hun zienswijze hebben gegeven op het ontwerpbesluit kunnen gedurende zes weken tegen dit besluit beroep indienen bij de Rechtbank Noord-Holland (sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan op de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd. Het beroep kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Kijkt u op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

De indiener van een beroepschrift kan ook een voorlopige voorziening, zoals schorsing, vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland (sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem). Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Indien bij het instellen van beroep een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.