Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2018, 42968VerkeersbesluitenGemeente Arnhem - Tijdelijke verkeersmaatregelen Arnhemse Wielerdag 2018

Logo Arnhem

Op dinsdag 28 augustus 2018 vindt in het centrum van Arnhem de Arnhemse Wielerdag plaats. Op deze dag worden zowel proloog van de Boels Ladiestour als de afvalrace Rush Hour gereden. In het belang van de veiligheid van de deelnemers en het toestromende publiek moeten een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen. Voorafgaand aan de wielerdag worden het parcours en andere voor het evenement benodigde weggedeeltes afgebakend. Om 14.00 uur wordt de proloog van de Boels Ladies Tour gereden en om 19.30 uur Rush Hour. Een aantal kortdurende wegafsluitingen is onvermijdelijk. We spannen ons in om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Om die reden kozen we er onder andere voor om de twee wielerevenementen op één dag te laten plaatsvinden en zorgen we ervoor dat de Centrumring in ieder geval tijdens de ochtend- en avondspits volledig gebruikt kan worden. De zuidelijke binnenstad, en daarmee de parkeergarage Rozet in de Langstraat en het parkeerterrein aan de Trans, blijven via de zijde John Frostbrug/Oranjewachtstraat bereikbaar.

De in onderstaand verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) genoemde belangen:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

Omdat een wegen tijdelijk niet door motorvoertuigen kan worden gebruikt, zouden de verkeersmaatregelen als in strijd met het in artikel 2 van de WvW 1994 genoemde belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer kunnen worden geacht, omdat er moet worden omgereden om een bestemming te bereiken. Wij zijn van mening dat de eerdergenoemde belangen uit artikel 2 van de WvW 1994 in deze situatie zwaarder wegen. Daarbij hebben we in aanmerking genomen dat maatregelen van korte duur zijn en dat de omleidingsroutes tijdig met bebording op straat zullen worden aangegeven. Op een aantal cruciale punten worden verkeersregelaars ingezet.

Genoemde wegen zijn in beheer bij de gemeente Arnhem.

 

Er heeft overleg plaatsgevonden met de Korpschef Politie Nederland, Regio Oost Nederland, afdeling DROS.

Op grond van het voorgaande komen wij tot het volgende besluit.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

 

gelet op:

 • artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de WvW 1994,

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

 • het bepaalde in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 • het bepaalde in artikel 15 van de WvW 1994;

 

mede gelet op het:

 • Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Arnhem 2017,

 • Algemeen ondermandaat-, ondervolmacht- en ondermachtigingsbesluit gemeentesecretaris gemeente Arnhem 2017,

 • Ondermandaatbesluit Teams Leefomgeving - Kernorganisatie cluster Wijken en Dienstverlening;

 

b e s l u i t e n:

OP 28 AUGUSTUS 2018:

 

 • 1.

  Van 09.30 uur tot 15.30 uur

door het plaatsen van borden overeenkomstig model C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, de volgende wegen en weggedeeltes in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en begeleiders van rij- of trekdieren en vee en het plaatsen van hekwerken en andere fysieke afzetmiddelen het parcours: Kleine Oord, Turfstraat in oostelijke richting tot aan de westelijke rijbaan van de Markt, de westelijke rijbaan van de Markt in zuidelijke richting tot aan de Rijnkade, fietspad Rijnkade in oostelijke richting, fietspad Nieuwe Kade in oostelijke richting tot en met huisnummer 18, de lage kade van de Nieuwe Kade in westelijke richting, de lage kade van de Rijnkade in westelijke richting tot aan de oprit naar de hoge kade ter hoogte van de Vossenstraat, de bovenkade van de Rijnkade in oostelijke richting tot Roermondsplein, Roermondsplein in noordelijke richting, de Weerdjesstraat in westelijke richting tot aan de Vossenstraat, de Vossenstraat in noordelijke richting tot aan Kleine Oord, e.e.a. zoals aangegeven op onderstaande overzichtstekening.

 

 • 2.

  Van 19.00 uur tot 22.00 uur

door het plaatsen van borden overeenkomstig model C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, de volgende wegen en weggedeeltes in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en begeleiders van rij- of trekdieren en vee en het plaatsen van hekwerken en andere fysieke afzetmiddelen het parcours Kleine Oord, Turfstraat in oostelijke richting tot aan de westelijke rijbaan van de Markt, de westelijke rijbaan van de Markt in zuidelijke richting tot aan de Rijnkade, fietspad Rijnkade in oostelijke richting tot de afrit naar de lage kade van de Rijnkade bij de voormalige zuivelfabriek, de lage kade van de Rijnkade in westelijke richting tot aan de oprit naar de hoge kade ter hoogte van de Vossenstraat, de bovenkade van de Rijnkade in oostelijke richting tot Roermondsplein, Roermondsplein in noordelijke richting, de Weerdjesstraat in westelijke richting tot aan de Vossenstraat, de Vossenstraat in noordelijke richting tot aan Kleine Oorde.e.a. zoals aangegeven op onderstaande overzichtstekening.

 

 

 • 3.

  Op de onder punt 1 en punt 2 genoemde tijden

door het verwijderen van de borden overeenkomstig model C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990, het eenrichtingsverkeer op te heffen op het Eusebiusplein en in de Oranjewachtstraat en Vossenstraat.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

namens het college,

 

P.C.C. Marres

Hoofd van de afdeling Vergunning en Handhaving

 

Arnhem, 23 juli 2018

Zaaknummer: 279510

 

Als u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift moet u motiveren en ondertekenen en sturen naar:

 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem

Postbus 9200

6800 HA Arnhem

 

Als u de werking van dit besluit daarnaast wilt laten opschorten kunt u de rechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening stuurt u in tweevoud naar:

 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland

Afdeling bestuursrecht

Walburgstraat 2-4

Postbus 9030

6800 EM Arnhem