Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 42945VerkeersbesluitenBesluit tot het instellen van een verplicht fietspad ‘Penningsdijk’ (G11) tussen de Paddepoelsterweg en Nijenborgh

Logo Groningen

Kenmerk: 7035190

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen als maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

Op 30 mei 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanleg van het fietspad ‘Penningsdijk’, een nieuw aan te leggen verbinding tussen de Paddepoelsterweg en Nijenborgh op Zernike Campus. Daarmee ontstaat er een nieuwe recreatieve verbinding tussen de westzijde van de Campus en de Paddepoelsterweg.

Gezien de grootschalige bouwactiviteiten (wat gelijk staat aan groot en zwaar bouwverkeer)  aan de zuidkant van de campus de komende jaren is het wenselijk om het fietsverkeer tijdens deze bouwactiviteiten zoveel mogelijk te spreiden in het gebied. Het is onwenselijk dat al het fietsverkeer vanuit het zuiden dagelijks kruist met het bouwverkeer. Daarom wordt tijdens de werkzaamheden ingezet op spreiding van de fietsstromen door het fietsverkeer komend vanuit Park Selwerd te verdelen over twee routes.

Namelijk de huidige route via een deel van de Crematoriumlaan en het huidige fietspad tussen de Crematoriumlaan en de Nijenborgh. En de tweede route is via het nieuw aan te leggen fietspad op de Penningsdijk. Op deze wijze zal het fietspad tijdelijk dienst doen als omleidingsroute voor een deel van het fietsverkeer tijdens de bouwactiviteiten aan de zuidzijde van de Campus.

Gezien het recreatieve karakter, het gebied waar Penningsdijk ligt, en het verzoek van de Rijksuniversiteit om door de aanwezigheid van kantoren en klaslokalen gemotoriseerd verkeer te weren, is er gekozen om uitsluitend fietsverkeer toe te staan op het fietspad ‘Penningsdijk’.

Voor een veilige afwikkeling van het verkeer op het verplichte fietspad en in het kader van de volgende belangen uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 zijn maatregelen gewenst:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het in standhouden van de wegen het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde motivering tot het instellen van een verplicht fietspad ‘Penningsdijk’ door het plaatsen van de volgende bebording uit het RVV 1990 bijlage:

- bord G11 bij de entree van het fietspad ‘Penningsdijk’ ter hoogte van de aansluiting met de Paddepoelsterweg;

- bord G11 bij de entree van het fietspad ‘Penningsdijk’ ter hoogte van de aansluiting met de Nijenborgh.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp