Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 42758Verkeersbesluiten Verkeersbesluit tot het instellen van een 30 km/h zone aan de Diamantlaan

Logo Groningen

Kenmerk: 7007020

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

De Diamantlaan is een gebiedsontsluitingsweg door de wijk Vinkhuizen. De op de Diamantlaan aansluitende wegen zijn over het algemeen ingericht als 30 km/h zones. In de zijstraat ter plaatse van nummers 14 en 16 is de straat wel als 30 km/h zone ingericht, maar ontbreekt de bebording van de 30 km/h zone tezamen met de markering van de poortconstructie. Om deze straat ook volgens het Duurzaam Veilig principe te classificeren wordt deze zijstraat van 30 km/h zone bebording voorzien tezamen met de daarbij behorende markering van de poortconstructie van een 30 km/h zone. In de bijlage is de maatregel weergegeven.

Het besluit dient het volgende doel uit artikel 2, eerste lid, sub a van de Wegenverkeerswet 1994: ‘het verzekeren van de veiligheid op de weg’.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot plaatsing van de borden A1(Zone) en A2(Zone) (modelnummers A0130zb en A0230ze) uit bijlage 1 van het RVV 1990 en de daarbij horende markering van de poortconstructie van een 30 km/h zone in de zijstraat van de Diamantlaan ter plaatse van nummer 14 en 16.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, Stadsontwikkeling