Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hof van TwenteStaatscourant 2018, 42725VergunningenM.E.R. Beoordelingsbesluit (art. 7.17 Wm)

Logo Hof van Twente

Voor de locatie aan de Visschersdijk 10 te Markelo is een aanmeldingsnotitie M.E.R. beoordeling ingediend. Deze heeft betrekking op het wijzigen van de inrichting waarvoor een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd.

 

Wij hebben op grond van de Wet milieubeheer beoordeeld of voor deze uitbreiding een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Na beoordeling van de diverse milieuaspecten is ons gebleken dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu of bijzondere omstandigheden zijn die een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

De beslissing inzake de M.E.R. beoordeling is niet vatbaar voor bezwaar, tenzij deze beslissing een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Deze belanghebbende kan gedurende de periode van zes weken, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB in Goor.

 

U kunt de stukken (aanvraag, aanmeldingsnotitie en ons besluit dat geen m.e.r. nodig is) inzien in het informatiecentrum tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Goor. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer 0547-858585.

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente.