Bekendmaking bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G’

Logo Blaricum

 

De gemeenteraad van Blaricum heeft op 10 juli 2018 het bestemmingsplan ‘‘Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G’’ vastgesteld. Het planidentificatienummer (idn) is NL.IMRO.0376.BPmeentFenG-Va01.

 

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet het al bestaande bedrijvenpark van een passende, conserverende bestemmingsregeling voor een periode van tien jaar (deelgebied F). Daarnaast maakt het bestemmingsplan de bouw van circa 170 nieuwe woningen mogelijk (deelgebied G). Voor een compleet beeld wordt verwezen naar de toelichting bij het bestemmingsplan.

 

Periode van terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 25 juli 2018 tot en met 28 augustus 2018 ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak.Telefoonnummer 14 035. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan binnen de termijn dat het plan ter inzage ligt bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) een beroepschrift worden ingediend door degenen die eerder een zienswijze bij de raad hebben ingediend.

Daarnaast kan een ieder een beroepschrift indienen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Tot slot kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken een beroepschrift indienen.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het vaststellingsbesluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

 

Naar boven