Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Koninklijke BibliotheekStaatscourant 2018, 42485Interne regelingen

Regeling tot mandaat Algemeen Directeur Koninklijke Bibliotheek Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

Gelet op de bepalingen in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (verder: Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Besluit:

De Algemeen Directeur van de Koninklijke Bibliotheek het navolgende mandaat te verlenen:

Artikel 1. Bevoegdheden

  • 1. De Algemeen Directeur is bevoegd om namens het Algemeen Bestuurscollege besluiten te nemen op verzoeken om uitvoering te geven aan de rechten van de betrokkene als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en om uitvoering te geven aan de verplichtingen op grond van de artikelen 33 en 34 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op beslissingen op bezwaar.

Artikel 2. Ondermandaat

  • 1. De Algemeen Directeur is bevoegd ondermandaat te verlenen aan het Sectorhoofd Marketing & Diensten en het Hoofd Publieksdiensten van de Koninklijke Bibliotheek om besluiten te nemen op verzoeken om uitvoering te geven aan de rechten van de betrokkene als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in welk geval het ondermandaat aanvaard dient te worden.

  • 2. De Algemeen Directeur is bevoegd ondermandaat te verlenen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de Koninklijke Bibliotheek om uitvoering te geven aan de verplichtingen op grond van de artikelen 33 en 34 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in welk geval het ondermandaat aanvaard dient te worden.

Artikel 3. Slotbepalingen

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van ondertekening door het Algemeen Bestuurscollege

  • 2. Deze regeling vervangt met ingang van haar datum van inwerkingtreding de ‘Mandateringsregeling besluiten Wob en Wbp’ van de Koninklijke Bibliotheek van 15 maart 2012 voor zover deze laatste regeling besluiten ingevolge de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) betreft.

  • 3. Deze regeling en iedere wijziging worden gepubliceerd in de Staatscourant. De Algemeen Directeur draagt zorg voor publicatie.

  • 4. Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling tot mandaat Algemeen Directeur Koninklijke Bibliotheek Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018.

27 juni 2018

Aldus ondertekend, namens het Algemeen Bestuurscollege, De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege T.H.J. Joustra