Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtStaatscourant 2018, 41862Instelling gemeenschappelijke regelingenBesluit tot vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Logo Dordrecht

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht;

 

Gelet op het voorstel van het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd van 2 november 2017;

 

Gezien de toestemming van de onderscheiden gemeenteraden;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de navolgende gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & jeugd Zuid-Holland Zuid (vijfde wijziging):

 

 

Artikel I

 

 • A.

  In artikel 1, eerste lid, sub h wordt na "[…] 2015" toegevoegd: ", ook genoemd Veilig Thuis;".

 

 • B.

  In artikel 2, wordt het vierde lid, sub a gewijzigd en komt als volgt te luiden: “organisatieonderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd, dat zich in ieder geval richt op de taken als bedoeld in artikel 5 onderdelen I, II, V en VI;”

 

 • C.

  In artikel 2, wordt het vierde lid, sub b gewijzigd en komt als volgt te luiden: “organisatieonderdeel Serviceorganisatie Jeugd, dat zich in ieder geval richt op de taken als bedoeld in artikel 5 onderdelen III en IV;”

 

 • D.

  In artikel 5 onderdeel III wordt "Bureau Jeugdzorg" vervangen door: "Stichting Jeugdteams Zuid-Holland".

 

 • E.

  Artikel 5 onderdeel IV wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

 

"IV. Jeugdwet:

 

 • 1.

  Het samenwerkingsverband is belast met de ondersteuning van de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van hun taken in het kader van de Jeugdwet.

 • 2.

  Het samenwerkingsverband heeft in elk geval tot taak te zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van gemeentelijke taken in het kader van de Jeugdwet waarvan de colleges van de deelnemende gemeenten hebben vastgesteld dat deze in gezamenlijkheid worden uitgevoerd.

 • 3.

  Het samenwerkingsverband voert in elk geval de volgende door de deelnemende gemeenten overgedragen taken en bevoegdheden uit, met inachtneming van de daarvoor door alle deelnemende gemeenten eensluidend vastgestelde regelingen:

  • a.

   het contracteren of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders van jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; de jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg of specialistische zorg voor jeugdigen; de taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt;

  • b.

   het bevorderen van gezamenlijk overleg van de deelnemende gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen,

  • c.

   waaronder in ieder geval wordt begrepen de volgende aan het samenwerkingsverband door middel van delegatie overgedragen bevoegdheden ten behoeve van het gebied:

   • het inkopen en contracteren van zorgaanbieders jeugdhulp, waaronder het doen inrichten en in standhouden van een Diagnostiek Advies Netwerk;

     

   • het contracteren met en/of subsidiëren van de gecertificeerde instelling(en), die jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) taken uitvoeren;

   • het organiseren en in standhouden van een voorziening waarmee tegemoet gekomen wordt aan de in de artikelen 2.4., 2.5, 2.6, 2.13 en 3.1, van de Jeugdwet bedoelde verantwoordelijkheden, zorgplichten en toezichthoudende taken;

   • het organiseren en in stand houden van een voorziening waarmee tegemoetgekomen wordt aan de in de artikelen 10.1, 10.2, 10.3 en 10.4 van de Jeugdwet bedoelde verantwoordelijkheden ter zake van de continuïteit van de rechten en verplichtingen in verband met de inwerkingtreding van de Jeugdwet;

   • de inrichting en instandhouding van een bezwaaradviescommissie die de colleges van de deelnemende gemeenten adviseert over de heroverweging van besluiten naar aanleiding van daartegen gemaakte bezwaren.

 • 4.

  Het samenwerkingsverband voert namens de colleges van de deelnemende gemeenten ook andere taken en bevoegdheden in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet, voor zover die taken door de colleges van de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband zijn opgedragen en de daarvoor benodigde bevoegdheden door middel van een daartoe strekkend mandaat- en/of machtigingsbesluit zijn toegekend aan de directeur van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, en voor zover het algemeen bestuur met dit mandaat heeft ingestemd".

 

 • F.

  In artikel 5 wordt na onderdeel V een nieuw onderdeel VI opgenomen, dat luidt:

 

"VI. Veilig Thuis

 • a.

  Het samenwerkingsverband is belast met het instandhouden van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) als bedoeld in artikel 4.1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 alsmede de Jeugdwet, ook genoemd Veilig Thuis.

 • b.

  Het samenwerkingsverband voert de door de deelnemend gemeenten overgedragen taken en bevoegdheden uit, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 en artikel 4.1.1. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en hoofdstuk 2 van de Jeugdwet en de daaronder vallende regelingen, voor zover deze taken betrekking hebben op het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • c.

  Het samenwerkingsverband is belast met het (doen) organiseren en in stand houden van een regionale crisisdienst.

 

Artikel II  

Dit besluit kan worden aangehaald als gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (vijfde wijziging).

 

Artikel III  

Deze wijziging treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant, als bedoeld in artikel 50 van de regeling en artikel 26 van de wet.

 

Aldus besloten op:

21 november 2017 door burgemeester en wethouders van Alblasserdam, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 19 december 2017 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

19 december 2017 door burgemeester en wethouders van Binnenmaas, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 1 januari 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

18 januari 2018 door burgemeester en wethouders van Cromstrijen gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 13 februari 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

19 december 2017 door burgemeester en wethouders van Dordrecht, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 20 februari 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

14 februari 2018 door burgemeester en wethouders van Giessenlanden, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 14 februari 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

22 november 2017 door burgemeester en wethouders van Gorinchem, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 15 februari 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

15 februari 2018 door burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 15 februari 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

23 januari 2018 door burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 5 maart 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

5 december 2017 door burgemeester en wethouders van Korendijk, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 16 januari 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

6 februari 2018 door burgemeester en wethouders van Leerdam, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 22 februari 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

14 februari 2018 door burgemeester en wethouders van Molenwaard, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 14 februari 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

4 december 2017 door burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 19 december 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

19 december 2017 door burgemeester en wethouders van Papendrecht, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 1 februari 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

1 maart 2016 door burgemeester en wethouders van Sliedrecht, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 29 maart 2016 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

24 april 2018 door burgemeester en wethouders van Strijen, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 24 april 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

30 januari 2018 door burgemeester en wethouders van Zederik, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 5 maart 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad;

19 december 2017 door burgemeester en wethouders van Zwijndrecht, gelet op de daartoe op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 13 februari 2018 verkregen toestemming van de gemeenteraad.