Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2018, 4135Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 30 november 2017 het bestemmingsplan “Buitengebied Deelgebied 1” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017002-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Buitengebied Someren Deelgebied 1” is een plan dat na intensief overleg met de bewoners en eigenaren in het gebied is opgesteld. Zowel ons nieuwe beleid voor het buitengebied, nieuw flankerend beleid als ook de sloop stimulerende maatregelen, zijn in het plan verwerkt.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de grens met de gemeente Nederweert, Cranendonck, natuurgebied de Boksenberg, de Kanaaldijk-Zuid en ten zuiden van de Nieuwendijk (de Nieuwendijk zelf maakt geen deel uit van het plangebied).

Geen reactieve aanwijzing provincie Noord-Brabant

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Dit heeft tot gevolg dat we op grond van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening verplicht waren het plan aan de provincie Noord-Brabant voor te leggen alvorens het vaststellingsbesluit te publiceren. De wijzigingen zijn voor de provincie Noord-Brabant geen aanleiding geweest om een reactieve aanwijzing te geven. Dat maakt de weg vrij voor publicatie van het vastgestelde bestemmingsplan.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 26 januari 2018 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 27 januari 2018 tot en met 9 maart 2018.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888). Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017002-VS01.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

  • belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.