Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 41288Besluiten van algemene strekking

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 juni 2018, nummer CvTE-18.00866, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2020, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi, tevens preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2021 en 2022 (Regeling syllabi centrale examens vo 2020)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, gegeven op 11 juli 2018, kenmerk 1265456;

Besluit:

Artikel 1 Vaststelling syllabi 2020

De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2020, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2 Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

De syllabi voor de centrale examens 2019 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 2 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3 Preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2021 en 2022

 • 1. De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens 2021 voor de vakken als vermeld in bijlage 3a bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

 • 2. De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens 2022 voor de vakken als vermeld in bijlage 3b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 4 Bekendmaking

 • 1. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 • 2. De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

 • 1 betreffende artikel 1 per 1 januari 2021;

 • 2 betreffende artikel 2: per 1 januari 2020;

 • 3.1 betreffende artikel 3, eerste lid: per 1 januari 2022;

 • 3.2 betreffende artikel 3, tweede lid: per 1 januari 2023.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens vo 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE 1A

Syllabi vwo 2020

Voor de centrale examens vwo 2020 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

Grieks

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Latijn

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A, B en C

BIJLAGE 1B

Syllabi havo 2020

Voor de centrale examens havo 2020 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A en B

BIJLAGE 1C

Syllabi vmbo 2020

Voor de centrale examens vmbo 2020 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijkunde

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

profielvakken beroepsgericht:

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

media, vormgeving en ict

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

dienstverlening en producten

groen

BIJLAGE 2

Nadere vaststelling syllabi 2019

vwo

De syllabi voor de centrale examens vwo 2019 die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

economie

geschiedenis

Latijn

maatschappijwetenschappen

moderne vreemde talen

havo

De syllabi voor de centrale examens havo 2019 die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

aardrijkskunde

filosofie

maatschappijwetenschappen

moderne vreemde talen

vmbo

De syllabi voor de centrale examens vmbo 2019 die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

profielvakken beroepsgericht:

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

BIJLAGE 3A

Preliminaire vaststelling syllabi 2021

havo

Voor de centrale examens havo 2021 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

 

geschiedenis

BIJLAGE 3B

Preliminaire vaststelling syllabi 2022

vwo

Voor de centrale examens vwo 2022 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

 

geschiedenis

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens vo.

Syllabi

De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma’s vwo, havo en vmbo zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.

In de examenprogramma’s wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak in het centraal examen (CE) zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het CE-deel wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden.

De examenprogramma’s en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Door dit artikel worden de syllabi voor de centrale examens van 2020 vastgesteld.

 • In de syllabi 2020 (www.examenblad.nl, jaarring 2020) zijn de wijzigingen ten opzichte van de syllabi 2019 duidelijk zichtbaar – geel – gemarkeerd.

 • Er zijn geen vakken waarvoor de syllabus 2020 nog niet kan worden vastgesteld.

 • De syllabus 2020 voor het centrale examen aardrijkskunde vwo is in juni 2015 vastgesteld. De syllabus voor maatschappijwetenschappen vwo 2020 is in juni 2016 vastgesteld. De syllabus bedrijfseconomie havo 2020 is in juni 2017 nader vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in de betreffende jaarring van Examenblad.nl. Deze syllabi zijn eerder vastgesteld en om die reden niet opgenomen in deze regeling.

 • Bij de regeling betreffende de vaststelling van de syllabi 2021 kunnen bijstellingen gegeven worden op de nu vastgestelde syllabi 2020.

Artikel 2

In de toelichting bij eerdere regelingen syllabi centrale examens vo is vermeld dat bijstellingen gegeven kunnen worden op vastgestelde syllabi. In deze regeling worden de volgende syllabi bijgesteld:

 • De syllabi voor profielvakken beroepsgericht ‘bouwen, wonen en interieur’ en ‘produceren, installeren en energie’ vmbo 2019 zijn eerder vastgesteld en worden herzien. Om die reden zijn deze vakken opgenomen onder artikel 2 en bijlage 2.

 • De syllabi voor aardrijkskunde, filosofie, maatschappijwetenschappen en moderne vreemde talen, havo 2019 zijn eerder vastgesteld en worden herzien. Om die reden zijn deze vakken opgenomen onder artikel 2 en bijlage 2.

 • De syllabi voor economie, geschiedenis, latijn, maatschappijwetenschappen en moderne vreemde talen vwo 2019 zijn eerder vastgesteld en worden herzien.

  Om die reden zijn deze vakken opgenomen onder artikel 2 en bijlage 2.

Op www.examenblad.nl (kies de juiste jaarring) zijn de nader vastgestelde syllabi gepubliceerd.

De verschillen met de eerder vastgestelde syllabi zijn duidelijk zichtbaar – blauw – gemarkeerd.

Artikel 3

Deze regeling betreft tevens de vaststelling van enkele syllabi voor examenjaren na 2020:

 • geschiedenis havo 2021

 • geschiedenis vwo 2022

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse