Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 41156Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikelen 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 17 juli 2018 het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling hogere geluidwaarden Wet geluidhinder vrijgegeven voor terinzagelegging.

 

Bestemmingsplan

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Rijksweg A10 Zuid aan de noordzijde, de bebouwing van Hourglass/NoMA House en de Parnassusweg aan de oostzijde, de Gustav Mahlerlaan aan de zuidzijde en de bebouwing van The Edge aan de westzijde. Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk projectgebied Zuidas.

 

Het (ontwerp)bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische kader voor de ontwikkeling van de noordstrook van het Zuidasdeelgebied Kenniskwartier ten behoeve van een gemengd woon- en werkgebied.

Voor het gehele plangebied wordt voorzien in maximaal 201.500 m2 brutovloeroppervlakte, waarbij de verschillende functies flexibel zijn in te passen. In totaal wordt een woonprogramma van 127.500 m2, een kantoorprogramma van 67.000 m2 en een voorzieningenprogramma van 27.000 m2 mogelijk gemaakt. Voor (plint)voorzieningen moet gedacht worden aan horeca, zakelijke dienstverlening en culturele voorzieningen en galeries. Daarnaast is ontspanning en vermaak (maximaal 7.000 m2) en maatschappelijke dienstverlening (maximaal 10.000 m2) mogelijk. Voor het westelijke deel is gekozen voor een nader uit te werken bestemming.

 

Hogere geluidwaarden Wet geluidhinder

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van woningen, zijnde geluidgevoelige functies. De voorkeursgrenswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen worden overschreden vanwege wegverkeerslawaai (de A10 Zuid, de Gustav Mahlerlaan, de De Boelelaan en de Parnassusweg/Buitenveldertselaan) en vanwege het railverkeer (spoorweg Schiphol-Duivendrecht en de metrolijnen). Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen.

 

Crisis- en herstelwet

Het project Amsterdam Zuidas is aangewezen in bijlage II van de Crisis- en herstelwet (bijlage II, Aa nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld. Deze procedure is nu nog niet aan de orde.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 20 juli 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

 

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook met de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder het ontwerpbesluit hogere geluidwaarden, is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1702BPGST-OW01.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Zienswijzen kunnen uitsluitend schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mail in te dienen.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, telefoonnummer 020 575 2124.

 

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, telefoonnummer 020 575 2124.

 

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

 

Amsterdam, 19 juli 2018

burgemeester en wethouders,

 

W.G.H.M. Rutten

waarnemend gemeentesecretaris

  

F. Halsema

burgemeester