Vastgesteld bestemmingsplan Vinkenberg 10 Moergestel, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Met het bestemnmingsplan Vinkenberg 10 Moergestel wordt de realisatie van een extra woning op de locatie Vinkenberg 10 mogelijk gemaakt.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vinkenberg 10 Moergestel (NL.IMRO.0824.BPVinkenberg10-VA01) ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 20 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

 

Beschikking hogere grenswaarde

In het plan is de reallisatie van een nieuwe woning mogelijk gemaakt waarbij de geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder zal uitkomen. De gemeente heeft daarom een hogere grenswaarde vastgesteld. Het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde wijkt niet af van het ontwerpbesluit en ligt tegelijk met het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Het besluit is niet in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl maar wel op de overige hiervoor genoemde wijzen.

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven