Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DalfsenStaatscourant 2018, 40572VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Dalfsen

VERKEERSMAATREGELEN DE SPIL EN OMGEVING NIEUWLEUSEN

Burgemeester en wethouders van Dalfsen;

Overwegende dat:

de Prinses Beatrixlaan en Koningin Julianalaan in Nieuwleusen in het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan van de gemeente Dalfsen zijn aangewezen als erftoegangswegen binnen een 30 km/uur-zone;

op de plek van de voormalige Rabobank, op de hoek Burg. Backxlaan - Prinses Beatrixlaan, in het middengebied van Nieuwleusen, Kulturhus De Spil ontwikkeld wordt waarin onder meer de sporthal, het Agnieten College en de bibliotheek gehuisvest gaan worden;

de voorzieningen die in De Spil worden gerealiseerd voor autoverkeer ontsloten worden via de parkeerplaats die te bereiken is via de Prinses Beatrixlaan en het zuidelijke gedeelte van de Koningin Julianalaan;

deze parkeerplaats een capaciteit krijgt van circa 540 parkeerplaatsen;

fietsers De Spil kunnen bereiken via:

 • -

  de inrit aan de Prinses Beatrixlaan, circa 75 meter ten westen van de rotonde Prinses Beatrixlaan / Burgemeester Backxlaan;

 • -

  het nieuw aan te leggen fietspad vanaf de Koningin Julianalaan, circa 10 meter ten noorden van het parkeerterrein bij De Spil en de overige (sport-)voorzieningen tussen de Koningin Julianalaan, Prinses Beatrixlaan en Burgemeester Backxlaan;

 • -

  het bestaande fietspad vanaf de Koningin Julianalaan richting de achterzijde van basisschool

De Tweemaster, circa 70 meter ten zuiden van de Prinses Beatrixlaan;

de Koningin Julianalaan onderdeel uitmaakt van één van de hoofdfietsroutes in de kern Nieuwleusen en de wens bestaat deze in 2019 in te richten als fietsstraat waar fietsers voorrang genieten ten opzichte van het kruisend verkeer;

bij een fietsstraat de fiets het belangrijkste vervoersmiddel is en dat de auto en andere gemotoriseerde voertuigen te gast zijn in de straat;

de Koningin Julianalaan in de huidige situatie aansluit op het voornoemde bestaande fietspad en nieuw aan te leggen fietspad, circa 70 meter, respectievelijk 120 meter ten zuiden van de Prinses Beatrixlaan;

vooruitlopend op de nieuwe inrichting van de Koningin Julianalaan als fietsstraat, de veiligheid voor fietsers op de Koningin Julianalaan en aansluitende fietspaden zoveel mogelijk wordt gewaarborgd, door de volgende maatregelen te nemen:

 • -

  het regelen van de voorrang op de aansluiting Koningin Julianalaan met het bestaande- en nieuw aan te leggen fietspad, waarbij het verkeer op de Koningin Julianalaan voorrang geniet ten opzichte van het kruisend verkeer, door het plaatsen van verkeersbord B4 (voorrangskruispunt, zijweg links), B5 (voorrangskruispunt, zijweg rechts) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) van Bijlage 1 van het RVV en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • -

  het aanwijzen van de twee paden als verplicht fietspad door het plaatsen van verkeersbord G11 (verplicht fietspad) en G12 (einde verplicht fietspad) volgens Bijlage 1 van het RVV 1990;

bromfietsers, met de aanwijzing van de verplichte fietspaden, geacht worden gebruik te maken van de Koningin Julianalaan en de wegen over parkeerterrein De Spil;

vanuit oogpunt van verkeersveiligheid, de kans op conflictsituaties tussen bromfietsers en fietsers gering is, doordat de voor (brom)fietsers bestemde weggedeelten van/naar De Spil van elkaar gescheiden zijn;

het in verband met de nieuwbouw van De Spil gewenst is vijf algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen ter hoogte van de hoofingang van De Spil en twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen ter hoogte van de ingang naar voetbalvereniging SV Nieuwleusen;

de vijf algemene gehandicaptenparkeerplaatsen ontsloten worden via een nieuw aan te leggen inrit circa 75 meter ten westen van de rotonde Prinses Beatrixlaan / Burgemeester Backxlaan;

de twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen ontsloten worden via twee nieuw aan te leggen toegangswegen over het parkeerterrein bij De Spil, circa 60 meter ten oosten van de Koningin Julianalaan;

het beleid van de gemeente is dat in beginsel enkel wordt overgegaan tot het aanwijzen van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen ter hoogte van (openbare) voorzieningen, om zodoende de bereikbaarheid van de betreffende voorzieningen voor mindervaliden zo goed mogelijk te waarborgen;

De Spil een openbare voorziening is;

het algemeen belang is gediend met het waarborgen van de mobiliteit van personen die over een gehandicaptenparkeerkaart beschikken;

daarom reservering van een parkeerplaats voor voertuigen, die worden gebruikt voor het vervoer van personen die over een gehandicaptenparkeerkaart beschikken, gewenst is ter hoogte van de ingang van De Spil en clubgebouw S.V. Nieuwleusen;

het daarnaast gewenst, zo niet noodzakelijk is, op openbare locaties, zoals bij Kulturhus De Spil, oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan te wijzen;

gebruikers voor het laden van hun elektrische auto vaak zijn aangewezen op een openbare laadvoorziening;

de gemeente Dalfsen het rijden op alternatieve brandstoffen in de toekomst wil blijven faciliteren, omdat elektrische voertuigen schoner, stiller en zuiniger dan traditionele voertuigen en bijdragen aan een schoner milieu;

de gemeente Dalfsen het stimuleren van elektrisch rijden als een belangrijk speerpunt in haar beleid heeft benoemd;

het wenselijk is vier parkeerplaatsen aan te wijzen uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen, circa 75 meter ten westen van de hoofdingang naar Tennisvereniging Nieuwleusen;

deze laadlocatie bij De Spil is bepaald aan de hand van een analyse van ruimtelijke geschiktheid, zoals bereikbaarheid van de parkeerplaatsen, de parkeerdruk en de aansluitmogelijkheden op het laagspanningsnet (in samenwerking met de netbeheerder);

de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen

van elektrische voertuigen;

er twee oplaadpalen bij De Spil worden geplaatst waar gelijktijdig vier elektrische auto’s kunnen opladen;

vier parkeerplaatsen worden ingericht als laadplaats en worden gereserveerd als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s;

de uitvoering geschiedt door het plaatsen van het bord E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderbord “opladen elektrische voertuigen”;

de hierna genoemde weg, wegen c.q. weggedeelten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Dalfsen;

bewoners, stakeholders en overige betrokkenen/belanghebbenden nauw betrokken zijn geweest bij het uitwerken en bespreken van de plannen voor omgeving De Spil en er tijdens het communicatietraject overwegend positief gereageerd is op voornoemde maatregelen;

overleg met de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW, heeft plaatsgevonden en dat de politie positief adviseert over het voorgenomen verkeersbesluit;

de in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van

de functie van objecten of gebieden;

•het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

gelet op:

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Besluiten

 

 • 1.

  door plaatsing van verkeersbord E6 (algemene gehandicaptenparkeerplaats), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, de vijf parkeerplaatsen ter hoogte van de inrit aan zuidzijde van de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van de Spil en basisschool De Tweemaster, aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats; 

 • 2.

  door plaatsing van verkeersbord E6 (algemene gehandicaptenparkeerplaats), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, de twee parkeerplaatsen ter hoogte van de ingang naar voetbalvereniging SV Nieuwleusen aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats; 

 • 3.

  door plaatsing van verkeersbord E4 (parkeergelegenheid) en onderbord ‘opladen elektrische voertuigen’, volgens bijlage 1 van het RVV 1990, de vier parkeerplaatsen circa 75 meter ten westen van de hoofdingang naar Tennisvereniging Nieuwleusen ter hoogte van De Spil, aan te wijzen als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen;

 

 • 4.

  door plaatsing van verkeersbord B4 (voorrangskruispunt, zijweg links), B5 (voorrangskruispunt, zijweg rechts) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) van Bijlage 1 van het RVV en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 een voorrangskruising in te stellen op de twee aansluitingen van de Koningin Julianalaan met het bestaande- en nieuw aan te leggen fietspad richting De Spil, waarbij verkeer op de Koningin Julianalaan, voor zover gelegen tussen Prinses Beatrixlaan en sportvelden, voorrang heeft op verkeer op de kruisende weg.

       

 • 5.

  door plaatsing van verkeersbord G11 (verplicht fietspad) en G12 (einde verplicht fietspad) volgens Bijlage 1 van het RVV 1990, de hieronder genoemde paden aan te wijzen als verplicht fietspad:

  - het bestaande fietspad vanaf de Kon. Julianalaan richting de achterzijde van basisschool De Tweemaster, circa 70 meter ten zuiden van de Prinses Beatrixlaan;

 • -

  het nieuw aan te leggen fietspad vanaf de Koningin Julianalaan, circa 10 meter ten noorden van het parkeerterrein bij De Spil en de overige (sport-)voorzieningen tussen de Koningin Julianalaan, Prinses Beatrixlaan en Burgemeester Backxlaan; 

 

 • 6.

  het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt is verstreken;

 

 • 7.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan Politie-eenheid Oost-Nederland en Veilig Verkeer Nederland Dalfsen.