Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint-MichielsgestelStaatscourant 2018, 40423Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan “Actualisatie Kom Berlicum/Middelrode”

Logo Sint-Michielsgestel

 

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor Berlicum en Middelrode. Inmiddels is een voorontwerpbestemmingsplan voor dit gebied gereed. Dit plan wordt overeenkomstig de “Inspraakverordening gemeente Sint-Michielsgestel“ ter inzage gelegd.

 

Het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan “Actualisatie Kom Berlicum/Middelrode” betreft een beperkt conserverend bestemmingsplan en heeft een beheersmatig karakter. Het plangebied omvat de dorpskernen Berlicum en Middelrode met uitzondering van het centrumgebied van Berlicum. Het bestemmingsplan betreft de actualisering van de vigerende bestemmingsplannen voor deze kernen en geeft een planologisch/juridische regeling voor het plangebied. Daarnaast is er voor een aantal locaties een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

 

Bij grote actualisatieplannen is er altijd sprake van harmonisering en veelal verruiming van regels en mogelijkheden. Dit zelfs binnen bestemmingen die veelal hetzelfde blijven. Het is dan ook voor een ieder verstandig om gebruik te gaan maken van de geboden inzagemogelijkheden (o.a. thuis via het internet) om zelf in de stukken te kijken of men op enigerlei wijze belang heeft bij het betreffende voorontwerpbestemmingsplan.

 

Voor het voorliggende bestemmingsplan is het opstellen van een exploitatieplan niet van toepassing, omdat het bestemmingsplan beperkt conserverend c.q. beheersmatig van aard is en er geen exploitaties aan de orde zijn.

Als ondergrond voor het bestemmingsplan “Actualisatie Kom Berlicum/Middelrode” is als topografische ondergrond de gecombineerde BGT – DKK 2016 (Basis Grootschalige Topografie/ Digitale kadastrale Kaart) gebruikt.

Inzagetermijn , procedure en zienswijzen

Het voorontwerpbestemmingsplan “Actualisatie Kom Berlicum/Middelrode” en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van vrijdag 20 juli 2018 tot en met donderdag 30 augustus 2018 voor een ieder ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Meanderplein 1 in Sint-Michielsgestel. Buiten de reguliere openingstijden is inzage op afspraak mogelijk. Daarvoor kunt u bellen naar de centrale balie, tel. (073) 553 1111.

 

Het digitale voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u via diverse zoekopties (via kaart, adres of ID-nummer NL.IMRO.0845.BP2018BRLCMDLR-VO01) raadplegen en downloaden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of via de volgende directe link/weblocatie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0845.BP2018BRLCMDLR-VO01

Via het volgende webadres/link kunt u kennis nemen van ‘hoe een bestemmingsplan te lezen’ en worden veel gestelde vragen/antwoorden weergegeven en is zelfs een instructievideo hiertoe opgenomen: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help_p

 

Binnen de termijn van terinzagelegging kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze op het voorontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. Een mondelinge zienswijze kunt u op afspraak geven.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Sint-Michielsgestel, bereikbaar op het telefoonnummer (073) 553 11 50.

Overleg adviserende instanties

Tijdens de inspraakronde wordt het plan ter advisering voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas.

 

 

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

19 juli 2018.