Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 11 juli 2018, nr. WJZ/18145957, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met de openstelling en wijziging van de subsidiemodule Internationaal innoveren

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 4, onderdelen a en c, 5 eerste en tweede lid, 16, 25, en 44 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling nationale EZ-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.8.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste begripsbepaling van ‘PENTA-innovatieproject’ vervalt.

2. De begripsbepaling van ‘EUREKA-innovatieproject’ vervalt.

3. In de alfabetische volgorde worden de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

EUREKA-innovatiesamenwerkingsverband:

samenwerkingsverband waarbij ten minste één van de partijen een in Nederland gevestigde ondernemer is en ten minste één van de partijen een ondernemer of onderzoeksorganisatie is die is gevestigd in een land dat deelneemt aan het EUREKA-netwerk;

EUREKA-netwerkproject:

innovatieproject dat wordt uitgevoerd door een internationaal innovatiesamenwerkingsverband en is voorzien van een EUREKA-label;

Global Stars-innovatieproject:

innovatieproject dat wordt uitgevoerd door een internationaal innovatiesamenwerkingsverband en dat voorzien is van een EUREKA-label;.

4. In de begripsomschrijvingen van ‘EUREKA-netwerkproject’, ‘ITEA3-innovatieproject’ en ‘PENTA-innovatieproject’ wordt ‘internationaal innovatiesamenwerkingsverband’ telkens vervangen door ‘EUREKA-innovatiesamenwerkingsverband’.

5. De begripsomschrijving van ‘internationaal innovatiesamenwerkingsverband’ komt te luiden:

internationaal innovatiesamenwerkingsverband:

samenwerkingsverband waarbij ten minste één van de partijen een in Nederland gevestigde ondernemer is en ten minste één van de partijen een ondernemer of onderzoeksorganisatie is die is gevestigd in een land dat niet deelneemt aan het EUREKA-netwerk;.

B

Artikel 3.8.2 komt te luiden:

Artikel 3.8.2. Subsidieaanvraag

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een deelnemer:

  • a. in een EUREKA-innovatiesamenwerkingsverband voor het uitvoeren van een PENTA-innovatieproject, een EUREKA-netwerkproject of een ITEA3-innovatieproject; of

  • b. in een internationaal innovatiesamenwerkingsverband voor het uitvoeren van een Global Stars-innovatieproject.

C

Artikel 3.8.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘een internationaal innovatiesamenwerkingsverband dat een EUREKA-innovatieproject uitvoert’ vervangen door ‘een EUREKA-innovatiesamenwerkingsverband voor het uitvoeren van een EUREKA-netwerkproject’.

2. In het vierde lid wordt ‘een internationaal innovatiesamenwerkingsverband dat een PENTA-innovatieproject of een ITEA3-innovatieproject uitvoert’ vervangen door ‘een EUREKA-innovatiesamenwerkingsverband voor het uitvoeren van een PENTA-innovatieproject of een ITEA3-innovatieproject’.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Indien het totale subsidiebedrag voor de deelnemers van een internationaal innovatiesamenwerkingsverband voor het uitvoeren van een Global Stars-innovatieproject meer bedraagt dan € 350.000, wordt het meerdere naar rato in mindering gebracht op de aan de betrokken aanvragers te verstrekken subsidie.

D

In artikel 3.8.5 wordt ‘het EUREKA-innovatieproject’ vervangen door ‘het EUREKA-netwerkproject, het Global Stars-innovatieproject’.

E

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma wordt aan artikel 3.8.9 een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. indien, in het geval van een Global Stars-innovatieproject, aannemelijk is dat het Global Stars-innovatieproject geen doorgang kan vinden om redenen die samenhangen met andere omstandigheden in de andere deelnemende landen van het Global Stars-innovatieproject of met financiële of technische problemen van een van de deelnemende partijen in een ander deelnemend land.

F

In artikel 3.8.11 wordt ‘het EUREKA-innovatieproject’ telkens vervangen door ‘het EUREKA-netwerkproject’.

ARTIKEL II

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 wordt onder de laatste rij van titel 3.8 een rij ingevoegd, luidende:

Titel 3.8: Internationaal innoveren

3.8.2, onderdeel b

Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall India, te raadplegen via www.RVO.nl/GlobalStars/

 

16-07-2018 t/m 01-10-2018

€ 935.000

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juli 2018

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

I. Algemeen

1. Aanleiding

Deze wijzigingsregeling voorziet in wijziging van de subsidiemodule Internationaal Innoveren, opgenomen in titel 3.8 van de Regeling nationale EZ-subsidies (hierna: RNES). Het betreft wijzigingen van juridisch technische aard, alsook wijzigingen die verband houden met de openstelling van deze subsidiemodule voor Global Stars-innovatieprojecten.

Deze subsidiemodule bevat een aantal programma’s die mogelijk worden gemaakt door het EUREKA-netwerk. EUREKA is een intergouvernementeel programma van meer dan 40 landen en de Europese Unie die de leden van het EUREKA-netwerk vormen. Het EUREKA-netwerk is verdeeld in clusters waar voormelde landen ook lid van kunnen worden.

De belangrijkste ambitie is het bevorderen van productiviteit en concurrentiekracht van de industrie door technologische R&D-samenwerking en innovatie. De participatie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in diverse internationale EUREKA clusterprogramma’s is een belangrijk onderdeel van het Topsectorenbeleid en van de internationale agenda van het Innovatiecontract High Tech Systems en Materialen.

Via deze wijzigingsregeling wordt het mogelijk gemaakt dat Nederlandse partijen in het vervolg ook ondersteund worden voor hun deelname aan Global Stars-innovatieprojecten. Het Global Stars programma faciliteert innovatieprojecten die uitgevoerd worden door deelnemers die gevestigd zijn in Nederland (eventueel aangevuld met andere deelnemers die gevestigd zijn in een ander land dat is aangesloten bij het EUREKA netwerk) samen met ten minste één deelnemer die gevestigd is in een land dat geen lid is van het EUREKA netwerk. Voor iedere deelnemer geldt dat deze subsidie moet aanvragen in het land waar deze gevestigd is. Het land van herkomst ondersteunt de desbetreffende deelnemer als deze zowel voldoet aan de voorwaarden die opgenomen zijn in de internationale Global Stars-innovatiecall als aan de nationale voorwaarden.

Global Stars-innovatieprojecten die ingediend worden bij een gezamenlijke Global Stars-innovatiecall worden beoordeeld door een internationale commissie, bestaande uit afgevaardigden van deelnemende landen (lees: financieringsorganisaties). Als een projectvoorstel positief door deze commissie beoordeeld wordt, dan wordt door het EUREKA-secretariaat het EUREKA-label afgegeven. In de subsidiemodule Internationaal Innoveren is een begripsomschrijving van Global Stars-innovatieproject opgenomen waarbij het hebben van een EUREKA-label één van de doorslaggevende elementen is. Mede hiermee wordt voorzien in een specifieke basis voor het verstrekken van subsidies aan deze Global Stars-innovatieprojecten. Daarnaast wordt in de openstellingsregeling voor EZK- en LNV-subsidies (de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 en verder) met een verwijzing de koppeling gemaakt met de voorwaarden en criteria uit de Global Stars-innovatiecall. Indien subsidie beschikbaar wordt gesteld voor een nieuwe Global Stars-innovatiecall, wordt dit mogelijk gemaakt via een wijziging van de openstellingsregeling, waarin de naam en een link naar de Global Stars-innovatiecall wordt opgenomen. Uit de Global Stars-innovatiecall volgt ook in welk niet EUREKA-land minimaal één deelnemer aan het project gevestigd moet zijn.

De Global Stars-innovatiecall waar de onderhavige openstelling op ziet, heeft betrekking op projecten die uitgevoerd worden in samenwerking met een deelnemer uit India. In dit geval wordt de internationale beoordeling van het project (die leidt tot het EUREKA-label) en de nationale beoordeling gelijktijdig uitgevoerd. Dit betekent dat de deelnemers aan een Global Stars-innovatieproject alleen voor subsidie in aanmerking kunnen komen, indien zij een subsidieaanvraag indienen op het moment dat nog niet bekend is of de internationale beoordeling positief zal uitvallen. De gelijktijdige beoordeling (zowel internationaal als nationaal) zorgt ervoor dat de doorlooptijd van de totale aanvraagprocedure korter zal zijn. Hierdoor kunnen de Global Stars-innovatieprojecten waaraan subsidie verstrekt wordt (mogelijk) spoedig van start gaan. Omdat projecten ook in de tender van andere deelnemende landen kunnen afvallen en om in te spelen op andere specifieke omstandigheden in andere deelnemende landen waardoor het project geen doorgang kan vinden, is een nieuwe afwijzingsgrond in de subsidiemodule Internationaal Innoveren opgenomen die het mogelijk maakt de subsidieaanvraag in dergelijke gevallen af te wijzen.

2. Staatssteun

De subsidie die op grond van de subsidiemodule Internationaal Innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten verstrekt wordt, wordt gerechtvaardigd door artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Global Stars-innovatieprojecten betreffen immers onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Daarbij zorgen de gestelde eisen in titel 3.8 van de RNES, alsook de algemene eisen uit het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, ervoor dat de subsidie op grond van deze subsidiemodule verleend wordt in overeenstemming met de eisen met betrekking tot transparantie, stimulerend effect en cumulatie. Ook blijft de subsidiemodule Internationaal Innoveren binnen de daarvoor geldende drempels voor aanmelding van de steun en maximum steunintensiteiten. Omdat aan de subsidiemodule Internationaal Innoveren slechts een nieuw soort project wordt toegevoegd en technische wijzigingen worden aangebracht, veranderd er niks in de steunintensiteit.

De openstelling van de subsidiemodule Internationaal Innoveren voor het uitvoeren van Global Stars-innovatieprojecten zal ter kennisneming aan de Europese Commissie worden gemeld, conform artikel 11, onder a, van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Indien een subsidie die op grond van deze subsidiemodule wordt verleend, staatssteun bevat die door de algemene groepsvrijstellingsverordening wordt gerechtvaardigd, maakt de minister op grond van artikel 1.8 van de RNES binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening de volgende gegevens bekend:

  • a. de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, van de algemene groepsvrijstellingsverordening (beknopte informatie over de subsidieregeling), en

  • b. de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de algemene groepsvrijstellingsverordening, voor zover de individuele steun meer bedraagt dan € 500.000 (beknopte informatie over het project).

3. Regeldruk

Deze regeling heeft regeldrukeffecten. De administratieve lasten voor de subsidiemodule Internationaal Innoveren voor Global Stars-Innovatieprojecten bedragen naar verwachting in totaal 46.470 EUR.

De berekening is gebaseerd op de inschatting dat 6 aanvragen worden ingediend, waarvan 3 gehonoreerd worden.

De administratieve lasten voor een aanvrager bestaan uit de kosten die worden gemaakt voor de internationale aanvraag (het ‘eureka project form’) en de nationale aanvraag. Het internationale aanvraagformulier wordt niet alleen gebruikt om te toetsen of het project aan de EUREKA voorwaarden voldoet, maar ook bij de nationale beoordeling om het project op inhoudelijke gronden te beoordelen.

II. Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdelen A en B (artikelen 3.8.1 en 3.8.2)

De artikelen 3.8.1 en 3.8.2 zijn aangepast. In artikel 3.8.1 zijn de begripsomschrijvingen voor de subsidiemodule Internationaal Innoveren opgenomen. In artikel 3.8.2 wordt bepaald voor welk soort innovatie-projecten op grond van de subsidiemodule Internationaal Innoveren subsidie verleend kan worden.

Global Stars-innovatieprojecten

De artikelen 3.8.1 en 3.8.2 zijn aangepast, zodat in het vervolg ook Global Stars-innovatieprojecten voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Net zoals de overige in deze subsidiemodule opgenomen projecten is Global Stars een programma dat (mede) mogelijk wordt gemaakt door het EUREKA-netwerk. Nederland (en eventueel ook andere landen die lid zijn van het EUREKA-netwerk) en een land dat geen lid is van het EUREKA-netwerk stellen één of meer regelingen open. Ieder land ondersteunt de eigen deelnemers in een internationaal innovatiesamenwerkingsverband. Dit is een samenwerkingsverband waarbij ten minste één van de partijen een in Nederland gevestigde ondernemer is en ten minste één van de partijen een ondernemer of onderzoeksorganisatie is die is gevestigd in een land dat niet deelneemt aan het EUREKA-netwerk. Het Global Stars-innovatieproject wordt ingediend naar aanleiding van een Global Stars-innovatiecall. Daarbij doet de in Nederland gevestigde deelnemer aan het Global Stars-innovatieproject, tijdens de in de openstellingsregeling voor de desbetreffende Global Stars-innovatiecall genoemde openstellingsperiode, een aanvraag voor subsidie voor de uitvoering van zijn aandeel in het Global Stars-innovatieproject. In geval van een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde deelnemers aan een Global Stars-innovatieproject, wordt de aanvraag ingediend door de penvoerder van dit samenwerkingsverband.

Verder is van belang dat in bepaalde EUREKA-landen, zoals in Nederland, de voorwaarde wordt gesteld dat een Global Stars-innovatieproject voorzien moet zijn van een EUREKA-label. Dit EUREKA-label wordt door het EUREKA-netwerk pas afgegeven als voldaan wordt aan een aantal belangrijke voorwaarden. Het EUREKA-label biedt de garantie dat het project in alle deelnemende landen kan worden gefinancierd, alsook dat het project wordt uitgevoerd via industriële samenwerking en de resultaten geen militaire toepassing zullen hebben.

Overige projecten van de subsidiemodule Internationaal Innoveren

Met de bovenstaande uitgangspunten onderscheiden Global Stars-innovatieprojecten zich van de overige projecten uit de subsidiemodule Internationaal Innoveren. Voor deze innovatieprojecten vindt de internationale call altijd plaats voordat de subsidiemodule voor dit project wordt opengesteld en ook pas nadat deze projecten van een EUREKA-label voorzien zijn. Ook wordt de subsidie dan uitsluitend verstrekt aan een deelnemer in een EUREKA-innovatiesamenwerkingsverband (lees: een samenwerkingsverband waarbij ten minste één van de partijen een in Nederland gevestigde ondernemer is en ten minste één van de partijen een ondernemer of onderzoeksorganisatie is die is gevestigd in een land dat deelneemt aan het EUREKA-netwerk).

Aanpassingen in artikel 3.8.1 en 3.8.2 van de RNES

In artikel 3.8.1 is verduidelijkt wat het onderscheid is tussen Global Stars-innovatieprojecten en de overige projecten en wat voormelde twee soorten samenwerkingsverbanden behelzen. Tevens zijn de verwijzingen naar deze samenwerkingsverbanden aangepast in de begripsomschrijvingen van de verschillende soorten innovatieprojecten. Daarnaast is het onderscheid tussen de projecten en twee soorten samenwerkingsverbanden tot uitdrukking gebracht bij de subsidiabele activiteiten in artikel 3.8.2.

Onderdelen A, B, C, D en F (artikelen 3.8.1, 3.8.2, 3.8.4, 3.8.5 en 3.8.11)

Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om twee onjuistheden in artikel 3.8.1 te herstellen. Zo is een definitie van PENTA-innovatieproject geschrapt, zodat artikel 3.8.1 in het vervolg slechts één definitie van dit project bevat, in plaats van twee identieke begripsomschrijvingen. Daarbij wordt een EUREKA-innovatieproject in het vervolg aangeduid als EUREKA-netwerkproject. Ook zijn de verwijzingen naar de verschillende soorten projecten in de artikelen 3.8.2, 3.8.4, 3.8.5 en 3.8.11 aangepast.

Onderdeel C (artikel 3.8.4)

Voor de subsidiemodule Internationaal Innoveren zijn in artikel 3.8.4 de toepasselijke steunintensiteiten en maximum subsidiebedragen opgenomen. De in het eerste en tweede lid van dit artikel opgenomen steunintensiteiten zijn in het vervolg ook van toepassing op Global Stars-innovatieprojecten. Indien voor de Global Stars-innovatieprojecten binnen deze steunintensiteiten gebleven wordt, is er sprake van staatssteun die gerechtvaardigd wordt door artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Verder is in het derde tot en met vijfde lid van artikel 3.8.4 voor elk type project een maximum subsidiebedrag opgenomen. Het maximum subsidiebedrag voor EUREKA-netwerkproject, ITEA3-innovatieproject en PENTA-innovatieproject blijft ongewijzigd. Wel is dit artikel aan de gewijzigde begripsomschrijvingen in artikel 3.8.1 aangepast, zodat deze naar het juiste soort project en samenwerkingsverband verwijst.

Voor Global Stars-innovatieprojecten wordt een maximum subsidiebedrag ingevoegd. Indien het totale subsidiebedrag voor de deelnemers van een internationaal innovatiesamenwerkingsverband voor het uitvoeren van een Global Stars-innovatieproject meer bedraagt dan € 350.000, wordt het meerdere naar rato in mindering gebracht op de aan de betrokken aanvragers te verstrekken subsidie. Er is gekozen voor dit subsidiebedrag, omdat dit passend is bij de verwachte grootte van de projectvoorstellen.

Onderdelen D en E (artikelen 3.8.5 en 3.8.9)

In artikel 3.8.5 is voor de subsidiemodule Internationaal Innoveren een afwijzingsgrond opgenomen voor innovatieprojecten die voor subsidie in aanmerking komen. Artikel 3.8.5 bepaalt onder meer dat geen subsidie wordt verstrekt indien de aanvrager vóór indiening van de aanvraag om subsidie, bedoeld in artikel 3.8.2, al gestart is met zijn deel van het desbetreffende innovatieproject. Dit artikel is aangepast, zodat deze bepaling in het vervolg ook van toepassing is op Global Stars-innovatieprojecten. Hiermee wordt nader invulling gegeven aan de eisen betreffende het stimulerend effect van het toepasselijke steunkader, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel c, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, dat in casu zo gelezen moet worden dat alle eisen betreffende het stimulerend effect uit artikel 6 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening van toepassing zijn op deze subsidiemodule.

Ook is in artikel 3.8.9 een aantal afwijzingsgronden opgenomen. In dit artikel is een nieuw onderdeel toegevoegd. Hierin is voor Global Stars-innovatieprojecten bepaald dat afwijzend wordt beslist indien aannemelijk is dat het Global Stars-innovatieproject geen doorgang kan vinden om redenen die samenhangen met andere omstandigheden in de andere deelnemende landen van het Global Stars-innovatieproject of met financiële of technische problemen van een van de deelnemende partijen in een ander deelnemend land. Dit is bijvoorbeeld het geval als een of meer niet in Nederland gevestigde deelnemers voor hun aandeel in het project niet worden ondersteund vanuit hun nationale programma’s en de financiering van hun projectaandeel niet op een andere wijze kunnen rondkrijgen waardoor het gehele Global Stars-innovatieproject dan geen doorgang kan vinden in de aangevraagde vorm. Een project moet uitgevoerd worden conform het projectplan zoals dat is ingediend (zie artikel 37, eerste lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies).

Artikel II

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 is aangegeven in welke periode de diverse subsidiemodules zijn opengesteld en wat het subsidieplafond bedraagt.

De subsidiemodule Internationaal Innoveren wordt voor Global Stars-innovatieprojecten opengesteld van 16 juli 2018 tot en met 1 oktober 2018. Ook wordt in de openstellingsregeling alleen het subsidieplafond gepubliceerd dat nationaal beschikbaar gesteld wordt voor de Global Stars-innovatieprojecten. Het subsidieplafond is voor Global Stars-innovatieprojecten vastgesteld op € 935.000. Bovenop deze nationale middelen komt een aanvullend budget van het deelnemende land die geen onderdeel uitmaakt van het desbetreffende EUREKA-cluster, en eventueel andere landen uit het desbetreffende EUREKA-cluster.

Tot slot is in voormelde tabel een verwijzing naar de naam en een link naar de Global Stars-innovatiecall opgenomen. Hiermee wordt de koppeling gemaakt met de voorwaarden en criteria uit de Global Stars-innovatiecall. Uit de Global Stars-innovatiecall volgt ook in welk niet EUREKA-land minimaal één deelnemer aan het project gevestigd moet zijn.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Voor de subsidiemodule Internationaal Innoveren wordt dit gerechtvaardigd doordat de doelgroep gebaat is bij spoedige inwerkingtreding van de regeling. Het vasthouden aan de systematiek van de vaste verandermomenten zou hebben betekend dat subsidieaanvragen op grond van deze subsidiemodule pas zouden kunnen worden ingediend vanaf het eerstvolgende vaste verandermoment van 1 oktober 2018. Daarbij zal de doelgroep van deze subsidiemodule ook voldoende tijd hebben om subsidieaanvragen voor te bereiden en in te dienen. De openstellingsperiode van de subsidiemodule Internationaal Innoveren eindigt namelijk pas op 1 oktober 2018.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven