Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 40100Ruimtelijke plannenKennisgeving ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Weespertrekvaart Oost, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.8 en artikel 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 17 juli 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Weespertrekvaart Oost” en het ontwerpexploitatieplan “Weespertrekvaart Oost” vrijgegeven voor terinzagelegging.

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bestaande bedrijventerrein aan de Weespertrekvaart. Het plangebied wordt globaal als volgt begrensd:

  • aan de oostzijde: direct aan de Weespertrekvaart

  • aan de zuidzijde: aan de Duivendrechtsekade

  • aan de westzijde: aan de H.J.E. Wenckebachweg

  • aan de noordzijde: aan het Solitudopad.

Tevens maken de percelen van de bestaande bebouwing H.J.E. Wenckebachweg 6V-1 t/m 6V-18 onderdeel uit van het plangebied.

 

Het bestemmingsplan heeft als doel om een deel van de geplande transformatie van Weespertrekvaart Oost mogelijk te maken. Dit betreft het noordelijk deel het plangebied. Dit deelgebied heeft volgens het bestemmingsplan een uit te werken bestemming, op basis waarvan de transformatie mogelijk gemaakt wordt. Het zuidelijk deel van het plangebied heeft hoofdzakelijk een bedrijfsbestemming. Om te voorkomen dat bedrijven de toekomstige ontwikkeling van het gebied belemmeren, wordt daarbij geregeld dat zich in het gebied geen nieuwe bedrijven meer mogen vestigen in milieucategorie 3.1 of hoger.

 

Ontwerpexploitatieplan

Het exploitatieplan biedt de gemeente de mogelijkheid om kosten die zij maakt te verhalen op een ontwikkelaar c.q. zelfrealisator in het plangebied ingeval de gemeente niet alle grond in eigendom heeft. Met een exploitatieplan wordt het kostenverhaal gewaarborgd. Het exploitatieplan waarborgt daarmee de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

 

Terinzagelegging en inloopavond

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan “Weespertrekvaart Oost” liggen, met de daarbij behorende stukken, met ingang van donderdag 19 juli tot en met woensdag 29 augustus 2018, gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum.

  • De Afsprakenbalie van Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2 te Amsterdam. Deze is geopend op maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. U kunt online een afspraak maken op Amsterdam.nl/afspraak maken of bellen met 14 020.

 

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan “Weespertrekvaart-Oost”, met de daarop betrekking hebbende stukken zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer bestemmingsplan NL.IMRO.0363.M1816BPGST-OW01en planidentificatienummer exploitatieplan NL.IMRO.0363.M1801EPGST-OW01)

 

Daarnaast wordt een inloopavond georganiseerd op dinsdag 24 juli 2018 van 18.30 uur tot 20.30 uur in de bouwkeet, Daniel Goedkoopstraat 1 in Amsterdam. U kunt het bestemmingsplan en het exploitatieplan inzien en vragen te stellen aan de ambtenaren die tijdens deze avond aanwezig zijn.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging:

  • kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam;

  • kunnen belanghebbenden hun zienswijzen over het ontwerpexploitatieplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd naar:

 

Gemeente Amsterdam

per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid

t.a.v. team Oost/Zuidoost, dhr. J. van den Berg

Postbus 2758

1000 CT Amsterdam

 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpexploitatieplan, kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Oost/Zuidoost, dhr. J. van den Berg, telefoonnummer 14 020 en emailadres John.van.den.berg@amsterdam.nl, of bij afwezigheid, met dhr. E. de Bos, telefoonnummer

14 020 en emailadres e.de.bos@amsterdam.nl.

 

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

  

Amsterdam, 18 juli 2018

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

J.J. van Aartsen,

waarnemend burgemeester

 

W.G.H.M. Rutten

waarnemend gemeentesecretaris