Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 40008

Gepubliceerd op 12 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Verkeersbesluit gemeente Westland Koningin Julianaweg te ’s-Gravenzande 18-0145057

Logo Westland

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaats(en) voor het opladen van elektrische auto’s aan de Koningin Julianaweg te ’s-Gravenzande.

 

Burgemeester en wethouders van Westland;

Overwegende

dat steeds meer inwoners en bezoekers van de gemeente beschikken over een elektrische auto;

dat het elektrisch rijden de komende jaren, naar verwachting, verder zal toenemen;

dat elektrische voertuigen regelmatig moeten worden opgeladen;

dat gebruikers niet de vrijheid hebben om op een willekeurige locatie op te laden, maar zijn aangewezen op een parkeerplaats met een laadvoorziening;

dat gebruikers zonder laadmogelijkheid op privéterrein, voor het (bij)laden van hun elektrische auto aangewezen zijn op een openbare laadvoorziening;

dat het daarom wenselijk is, zo niet noodzakelijk, dat er op openbare locaties voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om deze elektrische auto’s op te laden c.q. dat er voldoende oplaadpunten beschikbaar zijn;

dat in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

dat in de duurzaamheidsagenda 2012-2020 “Waardevol Westland” staat dat de gemeente Westland inzet op een toenemend percentage Westlanders dat een elektrische auto gebruikt.

dat de gemeente een concessieovereenkomst is aangegaan met een bedrijf (de concessiehouder) voor het verlenen van openbare laaddiensten voor elektrisch autovervoer;

dat om aanspraak te kunnen maken op een uitbreiding van het openbaar laadnetwerk met een nieuw oplaadpunt in de nabijheid van woon- of werkplek door de concessiehouder voorwaarden mogen worden gesteld;

dat de concessiehouder op aanvraag van gebruikers van elektrische voertuigen laadpalen mag plaatsen in de openbare ruimte en daarvoor een verzoek heeft ingediend bij de gemeente voor het reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van laden van elektrische voertuigen;

dat de locaties van de te reserveren laadplaatsen door de gemeente is beoordeeld op de volgende aspecten:

in principe wordt niet gekozen voor een locatie “bij iemand vóór de deur”. Immers het gaat hier om een laadpunt met een openbaar karakter (doel), er mag niet de suggestie van een privé laadpunt ontstaan.

het verdient expliciet de voorkeur om indien aanwezig een locatie te bepalen in de nabijheid van of direct aan een doorgaande weg. Hiermee wordt een zo groot mogelijk aantal potentiële gebruikers bediend, het gaat hierbij immers om een voor iedereen (openbaar) toegankelijke voorziening.

de laadpaal in principe binnen een afstand van 250 meter loopafstand ligt van de woon- of werkplek van de gebruiker die de aanvraag heeft ingediend.

dat hiervoor gebruik wordt gemaakt van bestaande parkeerplaatsen;

dat door het plaatsen van de laadpaal voor twee elektrische auto’s er een verschuiving optreedt in de beschikbaarheid van het type parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd;

dat de parkeerplaats onderdeel uitmaakt van een weg die onder beheer is van de gemeente Westland;

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), artikel 2, eerst en tweede lid, genoemde doelstellingen:

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu,

en artikel 15, eerste lid, en artikel 18, eerste lid, onder d van de WVW 1994

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

De te plaatsen verkeerstekens en maatregelen ter regeling van het verkeer zijn gebaseerd op het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur team Advies en Analyse.

besluiten:

 • 1.

  2 parkeerplaatsen bij de laadpaal aan de Koningin Julianaweg te ’s-Gravenzande aan te wijzen als parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische auto’s, zoals aangegeven in de bijgevoegde bijlage;

 • 2.

  dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop de tekst ‘alleen voor het opladen van elektrische voertuigen’ (optioneel: alsmede met onderbord OB501 – schuin (links/rechts wijzend)).

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant via; www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Westland, 10-7-2018

Burgemeester en wethouders van Westland,

Namens dezen,

Teammanager Ruimte,

M.Blokland

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de argumenten voor het bezwaar;

 • e.

  de handtekening van de indiener;

 • f.

  indien u bezwaar maakt namens een instelling: Een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen.

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon 088-36 120 26. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht ( https://loket.rechtspraak.nl/). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder "bezwaar maken" downloaden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klant Contactcentrum op het telefoonnummer 14 0174.

bijlage

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl