Bekendmaking (gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan Business Centre Treeport

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 juni 2018 het bestemmingsplan "Business Centre Treeport" (gewijzigd) heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het bestemmingsplan staat de gefaseerde ontwikkeling van een thematisch bedrijventerrein voor boomteelt van circa 52 hectare toe in het gebied gelegen ten noorden van Transportzone Meer (B) en ten westen van de A16. De eerste fase omvat circa 20 hectare en de tweede fase 19 hectare aan netto uitgeefbare gronden. 

De ontwikkeling van het Business Centre Treeport (verder: BCT) vindt haar oorsprong in het gegeven dat de boomteeltsector één van de belangrijkste economische sectoren is in de grensoverschrijdende regio. In de regio rond Zundert en de aangrenzende Vlaamse regio Hoogstraten zijn honderden boomteeltbedrijven gevestigd. Om de boomteeltsector in de regio concurrerend te houden met andere handelscentra in Europa is verdergaande samenwerking nodig. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is het creëren van een thematisch bedrijventerrein dat volledig gelieerd is aan de boomteeltsector. De bedrijven op het bedrijventerrein moeten een bijdrage leveren aan de groei van de sector in de regio. Doordat diverse ‘aan boomteelt gelieerde bedrijven’ geclusterd worden op één terrein ontstaat er kruisbestuiving, wat leidt tot nieuwe ideeën, innovatieve concepten, samenwerking en schaalvoordelen. Innovaties op het gebied van duurzaamheid en product- en procesontwikkeling helpen de sector vooruit. Naast het accommoderen van gevestigde partners uit de keten wordt er ook ruimte geboden aan andere partners uit de sector (onder andere afnemers) en aan boomteelt gelieerde bedrijvigheid. Voorbeelden van aan boomteelt gelieerde bedrijfstakken die passend zijn op het BCT zijn: een beurs- en congresgebouw, biobased en energie, agrologistiek en –handel, ontwikkeling, onderwijs en onderzoek, toeleveranciers en dienstverlening.

 

In het bestemmingsplan is de eerste fase van het thematisch bedrijventerrein voorzien van een eindbestemming. Voor de tweede fase is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Binnen de eerste fase is ook het beurs- en congresgebouw gesitueerd.

 

Wijzigingen

Naar aanleiding van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de gemeenteraad zienswijzen naar voren gebracht, welke zijn beantwoord in een nota van zienswijzen. Mede naar aanleiding van de zienswijzen zijn, zoals ook aangegeven in voornoemde nota, bij de vaststelling wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Een van de grootste wijzigingen is dat de drie windmolens uit dit bestemmingsplan zijn gehaald, vanwege de samenloop met de terinzagelegging van het Provinciaal Inpassingsplan voor het project WindA16, waar de drie molens binnen het BCT ook een onderdeel van uitmaken.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met daarbij behorende stukken ligt met ingang van donderdag 19 juli 2019 tot en met donderdag 30 augustus 2018 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor aan de Markt 1 te Zundert. Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website.

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende, die over het ontwerp-bestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 20 juli 2018 tot en met donderdag 30 augustus 2018. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat de beroepsgronden al direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen, dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en dat na afloop van de beroepstermijn het beroepschrift niet meer kan worden aangevuld.

 

Naar boven